На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 64, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-И-18/12.05.2022 г. от Йовко Славов Топалски за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, допуска проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ VII-10, и образува нов УПИ XII-5, за жилищно строителство поимотната граница на ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, изменение на уличната регулационна линия към улица с о.т. 113-118-12, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, със запазване на уличната регулационна линия към улица с о.т. 4-3-2, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.