На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 64, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-И-18/12.05.2022 г. от Йовко Славов Топалски за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, допуска проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ VII-10, и образува нов УПИ XII-5, за жилищно строителство поимотната граница на ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, изменение на уличната регулационна линия към улица с о.т. 113-118-12, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, със запазване на уличната регулационна линия към улица с о.т. 4-3-2, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...