На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-259/13.04.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище № 16-00-9214/29.11.2016 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Решение № 65, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 26-00-514/12.05.2022 г. от  “КОРЕКТ – ДЖЕЛЕПОВ” ЕООД, чрез Управителя Георги Петров Джелепов за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 55378.703.46, м. “Гьоргевско дере” по КККР на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански  машини“, допуска проект за ПУП-ПЗ за 55378.703.46, м. “Гьоргевско дере” по КККР на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански  машини“, съгласно червени пунктирани ограничителни линии на застрояване и черни котировки, с градоустройствени показатели: етажност до 2 етажа, Н до 10 м, плътност до 20 %, Кинт. 0.4, съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...