На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-259/13.04.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище № 16-00-9214/29.11.2016 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Решение № 65, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 26-00-514/12.05.2022 г. от  “КОРЕКТ – ДЖЕЛЕПОВ” ЕООД, чрез Управителя Георги Петров Джелепов за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 55378.703.46, м. “Гьоргевско дере” по КККР на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански  машини“, допуска проект за ПУП-ПЗ за 55378.703.46, м. “Гьоргевско дере” по КККР на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански  машини“, съгласно червени пунктирани ограничителни линии на застрояване и черни котировки, с градоустройствени показатели: етажност до 2 етажа, Н до 10 м, плътност до 20 %, Кинт. 0.4, съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.