На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-753/08.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 66, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-В-96/28.04.2022 г. от Васил Петков Петков за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 82, кв. 9 по плана на с. Красново, кв. Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува УПИ II – 82, жилищно строителство, по зелени линии, щрихи и надписи за регулацията, и изменение на уличната регулационна линия на УПИ II – 82, жилищно строителство, към улица с о.т. 18 – 24, съгласно зачерквания, щрихи и линии в кафяв цвят за уличната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, със схеми за ВиК и външно електрозахранване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.