На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-753/08.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 66, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-В-96/28.04.2022 г. от Васил Петков Петков за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 82, кв. 9 по плана на с. Красново, кв. Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува УПИ II – 82, жилищно строителство, по зелени линии, щрихи и надписи за регулацията, и изменение на уличната регулационна линия на УПИ II – 82, жилищно строителство, към улица с о.т. 18 – 24, съгласно зачерквания, щрихи и линии в кафяв цвят за уличната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, със схеми за ВиК и външно електрозахранване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...