На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ и Решение № 67, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-132-(3)/04.05.2022 г. от „МОТИВА СУПЕРФУУДС“ ЕООД, ЕИК 205457670, представлявано от  Управителя Миле Христов Аджаров за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в кв. 97 по плана на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-346/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в кв. 97 по плана на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. и образува един нов УПИ Х-производство и търговия с плодови сокове по зелени надписи и зачерквания за регулацията, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.0, съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черно, надписи в синьо на матрицата за застрояването, в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, със схема за външно електрозахранване, вариант 2 на схема за водоснабдяване и транспортно-комуникационна схема.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.