На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ и Решение № 67, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-132-(3)/04.05.2022 г. от „МОТИВА СУПЕРФУУДС“ ЕООД, ЕИК 205457670, представлявано от  Управителя Миле Христов Аджаров за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в кв. 97 по плана на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-346/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в кв. 97 по плана на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. и образува един нов УПИ Х-производство и търговия с плодови сокове по зелени надписи и зачерквания за регулацията, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.0, съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черно, надписи в синьо на матрицата за застрояването, в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, със схема за външно електрозахранване, вариант 2 на схема за водоснабдяване и транспортно-комуникационна схема.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.