На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 113, ал. 6 от ЗУТ, Решение № 68, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по преписка № АУ14-5(8)/17.03.2022 г. на МРРБ и заявление вх. № 26-00-124/01.02.2022 г. от „Булсън Дивелопмънт“ ЕООД, ЕИК 200186902, представлявано от Управителя Стоян Димитров Караненов, за разрешаване на изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-1030, УПИ II-4053 и ПИ 5145, кв. 34 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед            № РД-05-347/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-1030, УПИ II-4053 и ПИ 5145, кв. 34 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ I-1030 и УПИ II-4053, и от ПИ 1030, 4053 и 5145 образува един образува нов УПИ I-1030, 4053, 5145, за хотел, КОО и ТП  съгласно зелени надписи, зачерквания и щрихи за регулацията, изменя уличната регулационна линия към улица с о.т. 480-482-550 по имотната граница на ПИ 5145, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, запазва уличната регулация непроменена за останалата част от кв. 34, определя зона Ц със свободно застрояване с градоустройствени показатели: височина от 7,50 м в южната част на имота и в близост до крепостната стена, височина до 8.50 м в югозападната част на имота срещу площадното пространство, височина до 10,50 м за останалата част от УПИ, етажност от 2 до 3 етажа, плътност на застрояване 50 %, озеленяване мин. 30 %, Кинт. 2.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят – на 5 м от уличната регулация към ул. Крепостна и ул. Ал. Стамболийски, на 4 м от бул. Иван Вазов и ул. Антична, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

 Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...