На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 113, ал. 6 от ЗУТ, Решение № 68, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по преписка № АУ14-5(8)/17.03.2022 г. на МРРБ и заявление вх. № 26-00-124/01.02.2022 г. от „Булсън Дивелопмънт“ ЕООД, ЕИК 200186902, представлявано от Управителя Стоян Димитров Караненов, за разрешаване на изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-1030, УПИ II-4053 и ПИ 5145, кв. 34 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед            № РД-05-347/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-1030, УПИ II-4053 и ПИ 5145, кв. 34 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ I-1030 и УПИ II-4053, и от ПИ 1030, 4053 и 5145 образува един образува нов УПИ I-1030, 4053, 5145, за хотел, КОО и ТП  съгласно зелени надписи, зачерквания и щрихи за регулацията, изменя уличната регулационна линия към улица с о.т. 480-482-550 по имотната граница на ПИ 5145, съгласно линии, зачерквания, щрихи в кафяв цвят за уличната регулация, запазва уличната регулация непроменена за останалата част от кв. 34, определя зона Ц със свободно застрояване с градоустройствени показатели: височина от 7,50 м в южната част на имота и в близост до крепостната стена, височина до 8.50 м в югозападната част на имота срещу площадното пространство, височина до 10,50 м за останалата част от УПИ, етажност от 2 до 3 етажа, плътност на застрояване 50 %, озеленяване мин. 30 %, Кинт. 2.0,  по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят – на 5 м от уличната регулация към ул. Крепостна и ул. Ал. Стамболийски, на 4 м от бул. Иван Вазов и ул. Антична, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

 Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.