На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 69, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 91-00-154/05.05.2022 г. от Рада Кунова Човалджийска и Данчо Петков Човалджийски за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1328, кв. 55 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-348/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1328, кв. 55 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Област Пловдив, за образуване на УПИ І-1328, като вътрешните регулационни граници следват имотните граници на ПИ 1328 съгласно линии и надписи в зелен цвят, променя уличната регулационна граница на улица с осови точки 179-194 пред новообразувания УПИ І-1328, жилищно строителство по имотната граница на ПИ 1328 съгласно зачерквания и линии в кафяв цвят, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

 Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.