На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 69, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 91-00-154/05.05.2022 г. от Рада Кунова Човалджийска и Данчо Петков Човалджийски за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1328, кв. 55 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-348/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1328, кв. 55 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Област Пловдив, за образуване на УПИ І-1328, като вътрешните регулационни граници следват имотните граници на ПИ 1328 съгласно линии и надписи в зелен цвят, променя уличната регулационна граница на улица с осови точки 179-194 пред новообразувания УПИ І-1328, жилищно строителство по имотната граница на ПИ 1328 съгласно зачерквания и линии в кафяв цвят, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

 Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...