На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на чл. 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 70, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-Г-88/09.05.2022 г. от Георги Здравков Брънзов за разрешаване на изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 в кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив и ТИП за еднофамилна жилищна сграда, със Заповед № РД-05-349/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІХ-245, жилищна застрояване, кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 в кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 и образуване на един УПИ ІХ-245, жилищна застрояване, съгласно линии, зачерквания и надписи в зелен цвят, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с височина до 8.5 м, етажност до 2 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

– изработване на ТИП за еднофамилна жилищна сграда в новообразувания УПИ ІХ-245, жилищна застрояване, кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.