На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на чл. 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 70, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-Г-88/09.05.2022 г. от Георги Здравков Брънзов за разрешаване на изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 в кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив и ТИП за еднофамилна жилищна сграда, със Заповед № РД-05-349/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІХ-245, жилищна застрояване, кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив:

– Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 в кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 и образуване на един УПИ ІХ-245, жилищна застрояване, съгласно линии, зачерквания и надписи в зелен цвят, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с височина до 8.5 м, етажност до 2 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири и котировки в червен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

– изработване на ТИП за еднофамилна жилищна сграда в новообразувания УПИ ІХ-245, жилищна застрояване, кв. 37 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.