На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 1/03.02.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ и Решение № 71 взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-486/04.05.2022 г. от Астер Груп ООД за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 079143-обществено-обслужващи дейности-санаториум, представляващ ПИ с идентификатор 77270.79.143 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-348/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 079143-обществено-обслужващи дейности-санаториум, представляващ ПИ с идентификатор 77270.79.143 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ 079143-обществено-обслужващи дейности-санаториум  и образува УПИ 79.143-жилищни нужди и обществено обслужващи дейности в търговията съгласно зачерквания и надписи в зелен цвят, определя зона Жс с ново средноетажно застрояване с височина до 12 м, етажност до 4 етажа, плътност на застрояване до 50 %, озеленяване мин. 30 %, Кинт. до 2.0 съгласно пунктири в червен цвят, котировки в черен цвят, надписи в син цвят на матрицата и корекции в зелен цвят за застрояването в приложения проект, в съответствие с показателите на ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря..

 Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...