На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 1/03.02.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ и Решение № 71 взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-486/04.05.2022 г. от Астер Груп ООД за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 079143-обществено-обслужващи дейности-санаториум, представляващ ПИ с идентификатор 77270.79.143 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-348/20.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 079143-обществено-обслужващи дейности-санаториум, представляващ ПИ с идентификатор 77270.79.143 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ 079143-обществено-обслужващи дейности-санаториум  и образува УПИ 79.143-жилищни нужди и обществено обслужващи дейности в търговията съгласно зачерквания и надписи в зелен цвят, определя зона Жс с ново средноетажно застрояване с височина до 12 м, етажност до 4 етажа, плътност на застрояване до 50 %, озеленяване мин. 30 %, Кинт. до 2.0 съгласно пунктири в червен цвят, котировки в черен цвят, надписи в син цвят на матрицата и корекции в зелен цвят за застрояването в приложения проект, в съответствие с показателите на ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря..

 Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.