В изпълнение на Указанията за провеждане на Изборите за народни представители в страната на 11.07.2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, във връзка с COVID – 19 дадени от Министерство на здравеопазването, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс


НАРЕЖДАМ:

С цел да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло, от ключово значение е спазването на посочените противоепидемични мерки, които са:

 • Правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата (от основата на носа до брадичката), от всички участници в изборния процес през целия период;
 • Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес;
 • Периодична дезинфекция на ръцете на участниците в изборния процес;
 • Периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция;
 • Основна противоепидемична мярка е и провеждането на ваксинация срещу COVID-19.
  За целта задължително трябва да се спазват следните мерки и действия:

  I. Мерки и действия по отношение на сградата, в която се намира/т избирателната /избирателните секция/и и избирателната секция (залата или стаята, където се провежда гласуването):
 1. Поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на участниците в изборния процес за задължението да носят защитна маска за лице, да спазват физическа дистанция и да извършват хигиена на ръцете.
 2. Обособяване, доколкото е възможно, на отделни входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени избирателните секции, както и тяхното подходящо маркиране. При невъзможност, обособяване на коридори за еднопосочно придвижване на избирателите и останалите участници в изборния процес, чрез маркировка и ограничители.
 3. Осигуряване на контрол на входа на сградата, в която се намират избирателните секции, за пропускане и насочване на ограничен брой избиратели към избирателните секции и съответно до изхода на сградата, с цел да се избягват струпвания, така че избирателите да прекарват възможно най-малко време вътре в сградата.
 4. Информация за избирателните секции да бъде изложена на видно място пред сградата, в която се помещават.
 5. Маркиране на местата за изчакване в и извън избирателната секция, така че да се осигури поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес; маркиране на пода пред масата, на която се намират членовете на секционната избирателна комисия с линия, която да указва на избирателите спазването на дистанция между тях и членовете на избирателната комисия.
 6. Осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на сградата на избирателната секция и/или на входа на избирателната секция.
 7. Осигуряване на кошове за отпадъци, снабдени с полиетиленов плик. Препоръчително е кошовете да са с капак и педал.
 8. Периодично провеждане на дезинфекция на контактни повърхности.
 9. Осигуряване на достатъчни количества сапун, хартиени кърпи и/или сушилни за ръце в санитарните възли.
 10. Задължително осигуряване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между членовете на секционната избирателна комисия и останалите участници в изборния процес вътре в изборната секция.
 11. Провеждане на редовно проветряване чрез естествена вентилация на помещенията като например прозорецът/прозорците се държи/държат отворени. Ако е невъзможно да са постоянно отворени, проветряването се извършва за поне 5 до 10 минути на всеки час. Ако сградата, в която се намира избирателната секция, не позволява отваряне на прозорците, то общообменните климатично – вентилационни инсталации трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват приток на външен въздух в помещенията, на сравнително чести периоди и да изтеглят замърсения въздух от помещенията. Допълнително използваните системи следва да работят така, че да не позволяват смесването на въздушни потоци от едно помещение в друго.
 12. При обособяване на тъмна стаичка, се препоръчва тя да бъде поставена така, че входът ѝ да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на завесата на входа на тъмната стаичка.
 13. Задължително се осигурява дезинфектант за ръце в близост до устройството за машинно гласуване.
 14. Машините за гласуване се почистват периодично, съгласно указанията на производителя.


  II. Мерки и действия по отношение на членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал, въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др.:

 15. Измерване на телесна температура на членовете на секционните избирателни комисии с безконтактен термометър като лицата с повишена телесна температура (над 37,0°C) или с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) не се допускат до избирателната секция. Наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др. с прояви на остри респираторни болести или с повишена телесна температура в изборния ден не трябва да присъстват в избирателните секции.
 16. Осигуряване на лични предпазни средства (защитни маски за лице и ръкавици) за членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др.
 17. Носене на защитна маска за лице от всички горепосочени лица по време на пребиваването им в сградата на избирателната секция и в избирателната секция и при осъществяването и на други дейности, свързани с изборния процес.
 18. Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между горепосочените лица и останалите участници в изборния процес.
 19. Редовно измиване с вода и сапун или обтриване на ръцете с дезинфектант за ръце. Препоръчва се използване на ръкавици от членовете на секционните избирателни комисии при контакт с предмети (лични документи, химикалки, печати и др.). Периодично ръкавиците се дезинфекцират, както се извършва дезинфекцията на ръцете. Периодично ръкавиците се сменят, като преди тяхното сваляне те се дезинфекцират, а след тяхното сваляне – ръцете се дезинфекцират или измиват с топла вода и сапун. Избягване на докосването на лицето с недезинфекцирани/неизмити ръце или с ръкавици.
 20. Ограничаване до минимум на директните контакти (ръкостискане, прегръщане и др.). При невъзможност, провеждане на дезинфекция на ръцете или измиване с топла вода и сапун след осъществен контакт.
 21. Задължителна смяна на защитната маска за нос и уста при нарушена цялост или когато се навлажни.
 22. Защитната маска за нос и уста се сваля само при консумация на напитки или храна, което се препоръчва да се осъществява при възможност на открито или при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от други лица.
 23. Ако по време на престой в избирателната секция някое от горепосочените лица прояви симптоми на остро респираторно заболяване или други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.) се уведомява председателят на секционната избирателна комисия. Лицето се изолира в определено за целта помещение, като избягва контакт с други лица до пристигане на екипа на центъра за спешна медицинска помощ или се изпраща към дома, при възможност със собствен транспорт. Не се препоръчва използването на градския транспорт. Извършва се дезинфекция на контактните повърхности и предметите, до които е имало контакт лицето.
 24. Препоръчително е обучението на лицата, които ще участват в изборния процес, доколкото е възможно, да се извърши дистанционно. В случай че се провежда присъствено, следва да се предвиди организирането на малки групи за обучение с оглед спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., съответно 3 кв.м. на човек от съответното помещение за обучение; задължително носене на защитна маска за лице; хигиена на ръцете; редовно проветряване на помещенията и дезинфекция на повърхностите. При провеждане на обученията не трябва да се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или с други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.).


  III. Мерки и действия по отношение на избирателите в избирателната секция:

 25. Избирателите трябва да носят защитна маска за лице, която да покрива носа и устата. Ако избирателят няма защитна маска за лице, следва да му бъде предоставена на входа на сградата, в която се помещава избирателната секция.
 26. Създаване на организация по недопускане струпване на избирателите пред и в избирателната секция. Да се спазва физическа дистанция от поне 1,5 м. както между избирателите, така и с останалите участници в изборния процес.
 27. Дезинфекциране на ръцете при влизане в сградата, в която е поместена избирателната секция и/или на входа на избирателната секция. За времето на пребиваване в сградата избирателите трябва да избягват да докосват повърхности, доколкото е възможно.
 28. След гласуване, напускане от избирателите на сградата на избирателната секция следва да се осъществява възможно най-бързо.
 29. Достъпът на избирателите до избирателната секция се организира, така че да не се допуска струпване вътре и пред съответната секция и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 30. При удостоверяване на самоличността на избирател, той сам показва своята лична карта и я поставя на масата/банката, където е разположена избирателната комисия.
 31. За да бъде идентифициран, избирателят ще бъде инструктиран да свали защитната маска за кратко време, като спазва разстояние поне 1,5 м. от членовете на секционната избирателна комисия. След идентифициране, избирателят поставя маската си правилно, като покрие носа и устата си.
 32. Избягване на физически контакт с членовете на секционната избирателна комисия, докато избирателят се подписва в избирателния списък и когато взема и предава чип карта за машинно гласуване или бюлетина. Доколкото е възможно, химикалките, които ще се използват от избирателите за полагане на подпис, се препоръчва да бъдат подредени така, че избирателят да може да я вземе сам, без да има пряк контакт с членовете на секционната избирателна комисия, под техен надзор и ръководство. След употреба, използваната химикалка се дезинфекцира.
 33. Избирателят извършва дезинфекция на ръцете си непосредствено преди процеса на гласуване с осигурен за целта дезинфектант.

  IV. Мерки и действия при гласуване с подвижна избирателна кутия:
 34. При вот, упражнен от лица на домашна изолация и/или лечение или под карантина, членовете на подвижната избирателна секция и служителите по сигурността трябва да носят: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3. Шлемовете се дезинфекцират след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес. Ръкавици се заменят или дезинфекцират с дезинфектант за ръце след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес.
 35. Членовете на подвижните избирателни комисии и служителите по сигурността, придружаващи подвижната избирателна кутия, изпълняват всички формалности, по възможност, на входа на жилището на избирателя, като осигуряват разстояние от поне 1,5 м. помежду си и избирателя.
 36. Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия, трябва да носи защитна маска, покриваща устата и носа. Избирателят трябва да дезинфекцира ръцете си преди да вземе бюлетината и да свали за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран, след което отново да постави правилно защитната маска, така че да покрива носа и устата му. Избирателят се подписва в избирателния списък като използва лична/своя химикалка, когато е възможно. Ако е приложимо, подвижната избирателна кутия, използвана от избирателя, се дезинфекцира от член на подвижната избирателна комисия, след гласуване, чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.

  V. Мерки и действия при преброяване и предаване на бюлетините:
 37. Членовете на избирателните комисии и всички лица, участващи в процеса на преброяване и предаване на бюлетините трябва да носят защитна маска за лице, покриваща устата и носа, ръкавици и да поддържат разстояние от поне 1,5 м. помежду си. Предаването на бюлетините следва да се извършва от секционните избирателни комисии при възможност по график, с цел недопускане струпване на лица пред и в съответните помещения, определени за целта.
 38. След приключване на процеса, членовете на избирателните комисии и всички лица, участващи в него, свалят ръкавиците си и дезинфекцират ръцете си.
 39. В помещенията се извършва редовно проветряване чрез естествена вентилация, като например прозорецът/прозорците се държат отворени. Ако е невъзможно те да са постоянно отворени, проветряването се извършва за поне 5 до 10 минути на всеки час. Ако сградата/помещението, в която се извършва преброяване и предаване на бюлетините, не позволява отваряне на прозорците, то общообменните климатично – вентилационни инсталации трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват приток на външен въздух в помещенията, на сравнително чести периоди, и да изтеглят замърсения въздух от помещенията. Допълнително използваните системи следва да работят така, че да не позволяват смесването на въздушни потоци от едно помещение в друго.

  VI. Обработване на избирателната секция преди и след приключване на изборния ден:

  Мястото трябва да бъде проветрено най-малко един час преди да бъде почистено и извършена дезинфекция.
  Заповедта да се доведе до знанието на екипа отговарящ за подготовката на Изборите, кметовете и кметските наместници и до членовете на Секционните избирателни комисии за сведение и изпълнение.
  С цел да се запознаят избирателите заповедта да се публикува на интернет страницата на община Хисаря и да се изпрати на кметовете, кметските наместници и на имейлите на политическите сили.
  Контрол по организационната подготовка възлагам на Заместник-кмета на община Хисаря.
  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на органите на РУ на МВР гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...