ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият статут описва същността и ролята на вътрешния одит, правомощията и отговорностите на вътрешния одитор и ръководството на Община Хисаря по отношение на дейността по вътрешния одит, както и взаимоотношенията между тях. Същият е актуализация на съществуващия статут подписан от предходното ръководство на Община Хисаря .

І. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ


Вътрешният одит е независима и обективна дейност за даване на увереност или консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на Община Хисаря в гр. Хисаря – Област Пловдив. Вътрешният одит помага на общината да постигне целите си. Вътрешният одит се осъществява чрез два вида одитни ангажименти:

• одитен ангажимент за даване на увереност – предоставяне на обективна оценка на доказателствата от страна на вътрешния одитор с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одит. Одитният ангажимент за даване на
увереност се осъществява основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на
състоянието.

• одитен ангажимент за консултиране – изразява се в даване на съвет, мнение, становище, обучение, участие в контролни екипи и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска
отговорност за това. Одитните ангажименти за консултиране биват: официални и неофициални. Официалните одитни ангажименти за консултиране се инициират от кмета на общината или др.
длъжностно лице след одобряване от кмета на общината и се планират от ЗВО в годишните планове. Неофициалните одитни ангажименти за косултиране се инициират от кмета на
общината или др. длъжностно лице след одобряване от кмета на общината, но не се включват в годишните планове за дейността на ЗВО. Ръководителят на звеното за вътрешен одит може, да
откаже извършването на одитен ангажимент за консултиране при недостиг на ресурси.


Вътрешният одит играе съществена роля за постигане целите на Община „Хисаря” в гр Хисаря, като подпомага ръководството чрез:

  1. Идентифициране и оценяване на рисковете в Община Хисаря;
  2. Оценяване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: – идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на Община Хисаря; – съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; – надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; – ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; – опазването на активите и информацията; – изпълнението на задачите и постигането на целите.
  3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите в Община Хисаря.

Продължава…Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.