ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият статут описва същността и ролята на вътрешния одит, правомощията и отговорностите на вътрешния одитор и ръководството на Община Хисаря по отношение на дейността по вътрешния одит, както и взаимоотношенията между тях. Същият е актуализация на съществуващия статут подписан от предходното ръководство на Община Хисаря .

І. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ


Вътрешният одит е независима и обективна дейност за даване на увереност или консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на Община Хисаря в гр. Хисаря – Област Пловдив. Вътрешният одит помага на общината да постигне целите си. Вътрешният одит се осъществя� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.