Допускане изработване на подробен устройствен план, на основание чл. 124 и чл. 134 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- „Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура“
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост.

2. Удостоверение за наследници.

3. Скица – предложение и задание за проектиране за изменение на действащия ПУП, съгл. чл. 152 ал. 2 от ЗУТ (изготвя се от проектант).

4. Скица от ПК за поземлен имот извън селищна територия.

5. Скица от Кметство.

З А Я В Л Е Н И Е № 1

 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- от 14 до 30 дни
 • ТАКСА- 50 лв. за нареждане и такса 6 лв. за скица в разширен обхват, ако се изработва от Общината.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: [email protected]

Допускане (разрешаване) изработване на подробен устройствен план, на основание чл. 124, ал. 3 и чл. 150 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост.

2. Удостоверение за наследници.

3. Скица – предложение за изменение на действащия ПУП.

4. Скица от ПК за поземлен имот извън селищна територия.

5. Скица от кметство.

З А Я В Л Е Н И Е № 2

 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- от 14 до 30 дни
 • ТАКСА- 50 лв. за нареждане и такса 6 лв. за скица в разширен обхват, ако се изработва от Общината.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: [email protected]

Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план, на основание чл. 129 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост.

2. Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3. Проект за изменение на ПУП.

4. Скица №…

5. Допускане на устройствена процедура №…

6. Декларация, съдържаща имена и адреси на собствениците на съседните имоти във връзка с обявяването на преписката.

З А Я В Л Е Н И Е № 3

 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- до 30 дни +обявяване
 • ТАКСА- 60 лв. за имоти в регулация и 120 лв. за имоти извън регулация

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на виза за проектиране, на основание чл.140 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост.

2. Удостоверение за наследници/ако е необходимо/.

3. Скица, издадена от кметство с. ………………….. или ОбСЗГ – Хисаря

/за имоти извън регулация/.

З А Я В Л Е Н И Е № 4

 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни
 • ТАКСА- 15 лв. –обикновена

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Удостоверение и скица относно имоти, чл.13 ал.5 и ал.6 от ППЗСЗЗ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от заявление по чл. 11, ал. 1 от ЗСПЗЗ или от Решение на Общинска служба земеделие и гори- гр. Хисаря.

2. Удостоверение за наследници /ако е необходимо/ с адреси на наследниците.

3. Документ за собственост / решение на съда/.

З А Я В Л Е Н И Е № 5

 • СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 30 дни + обявяване
 • ТАКСА- 20 лв. с ДДС за удостоверение и 6 лв. за скица АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТАгр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Удостоверение за степен на завършеност на строеж, чл. 5, ал. 3 от Наредба № 6 от 22 май 2001г

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост.

2. Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.

3. Разрешение за строеж №…

З А Я В Л Е Н И Е № 6

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 5 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, на основание чл. 177 от ЗУТ
 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон/;
2. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
4. Заверена заповедна книга;
5. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
6. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
7. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
8. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
9. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
10. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.
11. Образец

З А Я В Л Е Н И Е № 7

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- според категорията и разгънатата площ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Съгласуване на идеен инвестиционен проект

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост / за сгради на ЖСК и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта/.
2. Скица с виза.
3. Проект – 3 копия от всички части, изработени и подписани от правоспособни архитекти и инженери и инвеститора.
4. Разрешения от съответните служби за ползване на вода, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на ел. Енергия, за съобщителни връзки и др.


5. ОБРАЗЕЦ …

З А Я В Л Е Н И Е № 8

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- ….лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Разглеждане и одобряване на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж ,на основание чл. 142 от ЗУТ
 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост / за сгради на ЖСК и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта/.
2. Проект – 3 копия.
3. Доклад за оценка за съответствие на проекта с нормативните изисквания.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 9

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- В зависимост от категорията и строителната стойност на обекта

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж на основание чл. 148, ал. 2 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост / за сгради на ЖСК и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта/.
2. Проект – 3 копия от всички части, изработени и подписани от правоспособни архитекти и инженери и от инвеститора и взаимно съгласувани.
3. Доклад за оценка за съответствие на проекта с нормативните изисквания.
4. Разрешения от съответните служби за ползване на вода, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на ел. Енергия, за съобщителни връзки и др.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 10

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- В зависимост от категорията и строителната стойност на обекта

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


За издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, на основание чл. 154 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост / за сгради на ЖСК и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта/.
2. Проект – 3 копия от всички части, изработени и подписани от правоспособни архитекти и инженери и от инвеститора и взаимно съгласувани.
3. Доклад за оценка за съответствие на проекта с нормативните изисквания.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- В зависимост от категорията и строителната стойност на обекта

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура, на основание чл. 142, чл. 144 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Проект – 3 копия от всички части, изработени и подписани от правоспособни архитекти и инженери и от инвеститора , взаимно съгласувани и съгласувани с останалите експлоатационни дружества.
2. Доклад за оценка за съответствие на проекта с нормативните изисквания.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 12

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- по 0,40 лв. / лм

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, на основание чл. 141 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Проект – 3 копия от всички части, изработени и подписани от правоспособни архитекти и инженери и от инвеститора , взаимно съгласувани и съгласувани с останалите експлоатационни дружества.
2. Доклад за оценка за съответствие на проекта с нормативните изисквания.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е съгласуване и одобяване

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- по 0,40 лв. / лм

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план, на основание чл. 136 във връзка с чл. 128 от ЗУТ
 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост.
2. Удостоверение за наследници /при необходимост/.
3. Скица – предложение за изменение на действащия ПУП.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 14

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Издаване на разрешение за строеж, на основание чл. 148 от ЗУТТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Одобрен проект на……
3. Нотариално заверена декларация от съсобствениците и съседи /при необходимост/.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

ЗАЯВЛЕНИЕ 15

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- до 300 кв.м РЗП – 1,00 лв./ м2, от 301кв.м РЗП на горе – по 3,00 лв. / м2, но не повече от 3000лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Заверка на протоколи при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка, на основание чл. 157 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Разрешение за строеж.
2. Договор за надзор.
3. Документ за собственост.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 16

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 20,00 лв. на обект

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, на основание чл.56 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Разрешение за строеж.
2. Договор за надзор.
3. Документ за собственост.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 17

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 50,00 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на разрешение за текущ ремонт, на основание чл.151 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 18

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 20,00 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот, на основание чл. 16, ал. 5 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Удостоверение за наследници / при необходимост/.
3. Копие от скица на УПИ.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е 19

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 5,00 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Приемане и заверяване на екзекутивна документация, на основание чл. 74, ал. 3 във връзка с чл. 175 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Удостоверение за наследници / при необходимост/.
3. Копие от скица на УПИ.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 20

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 0,10 лв./ л.м, но не по- малко от 25,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти, на основание чл. 148 във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 153 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Нотариален акт /учредено право на строеж/.
2. Нотариално заверени декларации от съседи.
3. Становище на инженер – конструктор.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 21

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 30,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване / поправка или заздравяване / на строежи
 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Нотариален акт /учредено право на строеж/.
2. Удостоверение за наследници/ при необходимост/.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 22

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 24,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи и в горски фонд без промяна на предназначението

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Удостоверение за наследници/ при необходимост/.
3. Одобрен проект на………
4. Нотариално заверена декларация от съсобствениците и съседи /при необходимост/.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 23

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- Без Такса.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда, издадена от МРРБ – чл.15, ал. 2

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
2. Лиценз на строителната фирма;
3. Технически паспорт – 2 бр. на хартиен носител.
4. Технически паспорт – 1 бр. на магнитен носител.
5. Копие от разрешение за строеж.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 24

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- Без Такса.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост.
2. Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 25

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- Без Такса.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Презаверка на скица,от издаването на която са изтекли шест месеца

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Скица №…


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 26

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 6.00 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на скица за недвижим имот, на основание § 4 от ЗКИР

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /учредено право на строеж/.
2. Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.
3. Квитанция за платена такса.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е 27

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

– обикновена – 7 дни – Цена 12,00 лв.

-бърза –  до 3 работни дни – Цена 24,00 лв.

-експресна в рамките на 24 часа, като се изключват почивните дни- Цена 36,00 лв

 

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на скица за имот с променено предназначение или одобрен подробен план (ПУП)

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Решение за промяна предназначението на земеделска земя.
2. Документ за собственост/учредено право на строеж/.
3. Разрешение за строеж /ако е необходимо/.
4. Заповед на кмета на Община Хисаря за ПУП.
5. Квитанция за платена такса – при получаване


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 28

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

експресна – 1 ден

ТАКСА- 6 лв

14 лв.

21 лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Решение за промяна предназначението на земеделска земя.
2. Документ за собственост/учредено право на строеж/.
3. Разрешение за строеж /ако е необходимо/.
4. Заповед на кмета на Община Хисаря за ПУП.
5. Квитанция за платена такса – при получаване


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 29

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 5.00 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост.
2. Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 30

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 6,00 лв. на дм2, 7,20 лв. на дм2, 0,48 лв. / м

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Извадка от цифров кадастрален план, на основание на Закона за кадастъра и имотния регистър - §4 и чл. 55

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от предходна скица;
2. Служебна бележка за липса на задължения към Общината.
3. Магнитен носител.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 31

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Съгласуване на скица с подземния кадастър, на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ
 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж.
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако собственика е юридическо лице.
3. Скица или копие, заверено за вярност от действащ подробен устройствен план, изготвена от съответната районна администрация.
4. Служебна бележка за липса на задължения към Общината.
5. Пълномощно.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 32

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от нотариален акт – 2 бр.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е 33

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 6 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост .
2. Копия от строителни книжа за изпълнено строителство – стр. разрешение, протоколи за стр. площадка и стр. линия.
3. Геодезическо заснемане от правоспособно лице.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 34

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 14 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на удостоверение за търпимост, на основание §16 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост.
2. Удостоверение за наследници /ако е необходимо/.
3. Декларация за годините на построяване на сградите.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

ЗАЯВЛЕНИЕ 35

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 40,00 лв. за жил. сграда,
100,00 лв. за обществена и промишлена сграда.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост.
2. Удостоверение за наследници /при необходимост/.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 36

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- ………,

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на удостоверение за доброволна делба, на основание чл. 202 от ЗУТ

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Разрешение за строеж /копие/.
3. Копие от архитектурен проект.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 37

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- 5 .00 лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Одобрен проект на………
3. Нотариално заверена декларация от собствениците на чуждия имот.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 38

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- ……..

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Одобрен проект на………
3. Нотариално заверена декларация от собствениците на чуждия имот.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 39

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- ……..

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Попълване, поправка на кадастрална основа при обединяване на два или повече поземлени имоти/
 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост или съдебно решение.
2. Декларация за собствениците на съседните имоти с адресите.
3. Скица на вещо лице, когато има съдебно решение.
4 .Геодезическо заснемане .


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 40

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 30 дни + 14 дни обявяване

ТАКСА- 15.00лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Издаване на удостоверение за съответствие между ПИ и локализационна единица

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1.Копие от документ за собственост.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 41

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 7.00лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост /копие/.
2. Наличен документ във връзка със строителството на обекта.
3. Проект – 3 копия от всички части, изработени и подписани от правоспособни архитекти и инженери и от инвеститора и взаимно съгласувани.
4. Доклад за оценка за съответствие на проекта с нормативните изисквания.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 42

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- ………

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Издаване на разрешение за прокопаване на улични и пътни настилки

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Одобрен проект.
2. Съгласувателно писмо с експлоатационните предприятия.
3. Квитанция за внесен депозит за възстановяване на разкопаните настилки.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 43

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 12.00 лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg


Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост.
2. Удостоверение за наследници/ако е необходимо/.
3. Декларация за годините на построяване на сградите.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 44

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- за жилищна сграда 40,00лв.
за обществена и промишлена сграда 100,00лв.

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

За издаване на разрешение за строеж на ограда

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Нотариален акт /учредено право на строеж/.
2. Нотариално заверени декларации от съседи.
3. Становище на инженер-конструктор.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 45

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 10.00 лв.

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

За заличаване на съборена сграда

 • ОТДЕЛ- “ СТРОИТЕЛСТВО И КАДАСТЪР”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Ако строежът е обект на културно-историческото наследство се прилага предварително писмено разрешение от Министерство на Културата.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 46

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14 дни

ТАКСА- без такса

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

За издаване на разрешения за отсичане на дървета в селищната/извънселищна територия

 • ОТДЕЛ- “ Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Копие от документ за собственост.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 47

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 7 дни

ТАКСА- 15.00 лв в селищната територия

                 20.00 лв в извън селищната територия

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

Издаване на разрешително за водовземане от минерални води и находища на минерални води

 • ОТДЕЛ- “ “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ””
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за платена такса за издаване на разрешителното.
2. Нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър (удостоверение за актуално състояние), издадено до три месеца преди подаване на заявлението (само за юридически лица).
3. Копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (само за юридически лица).
4. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда в случаите, определени в чл.92, т.1 и чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с исканото разрешително.
5. Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността заверена от съответния компетентен орган до три месеца преди подаване на заявлението.
6. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения, /може и договор/.


Б. САМО ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ (ЧЛ. 8, АЛ. 2)

7. План за застрояване, одобрен по реда на Закона за устройство на територията.
8. Проект за определяне на санитарно-охранителна зона на водовземното(ите) съоръжение(я), изготвен по реда на наредбата по чл. 135, т.6 от ЗВ – три екземпляра в случаите, когато за находището и водовземното(ите) съоръжение(я) не е определена СОЗ).
9. Удостоверение за създаване, регистрация и разрешение по Глава седма от Закона за лечебните заведения (когато заявлението е от лечебно заведение).
10. Документите по чл.50, ал.4, т.2 от Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води (обн.ДВ, бр.57/2000 г.).
11. Документи, определени в Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води.
12. Документи, определени в Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря.


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 48

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- от 2 до 3 мес.

ТАКСА- 250.00лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

За издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири - публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

 • ОТДЕЛ- “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
3. Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление
4. Схема описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията
5. Проект за санитарно-охранителна зона – когато искането е за питейно-битово водоснабдяване;
6. Документи съгласно чл. 37, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)
• документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за ползване на съоръженията, и документ за въвеждане на обекта в експлоатация;
• екзекутивна документация
7. Удостоверение за регистрация на земеделски производител (в случаите по чл. 50, ал.3, буква „г”)


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 49

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- от 2 до 3 мес.

ТАКСА- 250.00 лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bg

За издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири - публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

 • ОТДЕЛ- “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
2. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда
4. Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени
5. Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати
6. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съществуващо съоръжение, в случаите в които ще се използва
7. В зависимост от заявената цел на ползване се представят допълнително документите по чл. 42, чл.43, чл.44, чл.46, чл.47, чл.48 и чл.49 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)

За цел аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността
• проект на дейността
• актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, както и посочени координати на точките, определящи участъка на ползване в аварийната зона;

За цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността
• проект на дейността
• одобрен от експертен технически съвет проект за промяна предназначението на вод¬ния обект, който се иска за ползване, ако се предвижда такова
• идентификационните данни на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. – при ползване на водни обекти – публична държавна или общинска собственост (номер, дата на издаване, срок на валидност).


5. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ –>

З А Я В Л Е Н И Е № 50

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- от 2 до 3 мес.

ТАКСА- 250.00 лв

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр.Хисаря , бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 0337/62180, факс: 0337/62030, E-mail: tsu@hisar.bgLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...