Уважаеми граждани,

Общинска администрация гр. Хисаря Ви уведомява, че на заседанието на 17 септември 2019 г. в Брюксел на Комитета за официалните документи по Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз, Европейската комисия препоръчва да се запознаят гражданите с информацията по чл. 21 от Регламента.

За целта публикуваме съдържанието на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 и информация за документите по Регламента, които Общинска администрация може да издава на гражданите:

  1. Член 21. Информация относно съдържанието на настоящия регламент

Комисията и държавите членки предоставят информация относно съдържанието на настоящия регламент по подходящи начини, включително посредством европейския портал за електронно правосъдие и уебсайтовете на органите на държавите членки.

(21) С оглед на преодоляване на езиковите бариери, а по този начин и допълнително улесняване на движението на официалните документи между държавите членки, за официалните документи относно раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак (включително брачна дееспособност и семейно положение), регистрирано партньорство (включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство), местоживеене и/или местопребиваване и липса на съдебно минало следва да се изготвят многоезични стандартни удостоверения на всеки един от официалните езици на институциите на Съюза.

  1. Многоезичните стандартни удостоверения, които могат да се прилагат към документите по гражданско състояние, издавани на основание чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения от регистъра на населението са:

Приложение I – Раждане, към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис извлечение от акт за раждане.

Приложение III – Смърт – към препис – извлечение от акт за смърт.

Приложение – IV – Брак – към удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак.

Приложение – V – Брачна дееспособност – към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Приложение VI – Семейно положение – към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Приложение X –  Местоживеене и /или Местопребиваване – към удостоверение за постоянен адрес и  съответно към удостоверение за настоящ адрес.

 

 

 

Общинска администрация

гр. Хисаря

05.12.2019 год.

 

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.