Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Хисаря има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с “Елтехресурс” АД.

Гражданите на община Хисаря, които имат стари и непотребни уреди могат да ги предадат за понататъчна обработка и рециклиране, като подадат заявка на телефон: 0800 14100 – безплатен.

Мобилен екип ще събира уредите от посочените адреси напълно БЕЗПЛАТНО, като за това ще получават ваучери за закупуване на нови.     съобщениеКоментирай

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.