СЪОБЩЕНИЕ

Община Хисаря уведомява жителите на гр. Хисаря, че стартира изпълнението на
договор за «Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод
със сградни водопроводни отклонения, на улица „Никола Вапцаров” в участъка
между Републикански път III-642 и у 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.