№ Име , презиме , фамилия

Партия

ГАТЬО ТОДОРОВ СУЛТАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

избран с Решение № 2 , взето с Протокол № 3 на заседанието на Общински съвет , състояло се на 17.11.2015 год .

• инж. Атанас Петров Куковски

Коалиция за Хисаря

• Борис Иванов Витев

Коалиция за Хисаря

• инж. Бойко Цветанов Гавраилов

ГЕРБ

• д-р Александър Тонев Александров

ГЕРБ

• Стоян Ненчев Найденов

ГЕРБ

• инж. Пенка Йотова Ганева

ГЕРБ

• Васил Георгиев Пендев

ГЕРБ

• Пенчо Тодоров Шапков

Българска социалистическа партия

• Мария Петкова Мустакова

Българска социалистическа партия

• Ива Иванова Вълчева

Българска социалистическа партия

• инж. Пенка Апостолова Рахова

Българска социалистическа партия

• инж. Вълко Минчев Макавеев

Партия на Зелените

• инж. Георги Николов Пирянков

Партия на Зелените

• Митко Илиев Нейчев

Партия на Зелените

• Гатьо Тодоров Султанов

Коалиция “Промяна “

• д-р Стефан Димитров Недевски

Коалиция “Промяна “

• инж. Ненко Видолов Костов

НФСБLike Us On Facebook

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup