С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че със ЗАПОВЕД № РД-16-28 от 17 октомври 2019 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Правоспособното лице, на което се възлага изработван� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.