С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че със ЗАПОВЕД № РД-16-28 от 17 октомври 2019 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Каруел“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-15 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в държавен вестник (бр. 88/08.11.2019 г., стр. 43) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

 

ОБЩИНА ХИСАРЯКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *