С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани собственици на имоти в урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, че в изпълнение на Заповед № РД-14-2/21.01.2022 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на 04.03.2022 г. се състоя заседание на назначената Комисия, на която се разгледаха постъпилите искания и възражения в срока по чл. 46, ал. 2 от ЗКИР на обявената по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираната територия на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Предстои публикуване на Заповед на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираната територия на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Уведомяваме всички заинтересувани собственици на имоти в урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, да не предоставят в Общинска администрация гр. Хисаря документи за вписване, тъй като Общинска администрация гр. Хисаря не може да извършва промени в кадастралните регистри.

Отразяването на промени в собствеността на КККР на урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, ще става в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив без такса, след нейното одобряване.

ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.