НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ   НА  ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  И  МОБИЛНИ  ОБЕКТИ  ПО  ЧЛ. 206   ОТ   ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ   ДОБИВ  НА  ДЪРВЕСИНА  НАТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ

С  писмо  изх. № РДГ- 10-425  от  14.01.2020 г.  на РЕГИОНАЛНА ДИРИКЦИЯ  ПО ГОРИТЕ – Пловдив  уведомява,  че   считано  от  13.02.2020 г. влизат  в сила  измененията на  разпоредбата  на чл. 14 б., ал. 3 от Наредбата за контрол  и опазване на горите, обнародвана в  ДВ бр. 89/12.11.2019 г. в съответствие с  което :

СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ   НА  ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  И  МОБИЛНИ  ОБЕКТИ  ПО  ЧЛ. 206   ОТ   ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ   ДОБИВ  НА  ДЪРВЕСИНА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, СА ДЛЪЖНИ ДА ОСИГОРЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА GPS  УСТРОЙСТВАТА  И ДА  ПРЕДСТАВЯТ  В  СЪОТВЕТНАТА  РЕГИОНОЛНА  ДИРЕКЦИЯ  НА  ГОРИТЕ”  :

  1. КОПИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ТАЛОНИ НА СЪОТВЕТНИТЕ  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  СНАБДЕНИ  С  GPS  УСТРОЙСТВА;
  2. ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ  ЗА  МОНТИРАНЕТО  НА  GPS  УСТРОЙСТВА;
  3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ  ФИРМАТА МОНТИРАЛА  GPS  УСТРОЙСТВА  И ДОСТАВЯЩА  УСЛУГАТА,  СЪДЪРЖАЩО  ПОТРЕБИТЕЛСКО  ИМЕ  И  ПАРОЛА  ЗА ДОСТЪП В РЕАЛНО  ВРЕМЕ  ДО  ИНФОРМАЦИЯТА  ОТ  GPS  УСТРОЙСТВАТА (ВАЖИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА  ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  И  МОБИЛНИ  ОБЕКТИ  ПО  ЧЛ. 206   ОТ   ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, КОИТО  ТРАНСПОРТИРАТ  ОБЛА ДЪРВЕСИНА И ДЪРВА ЗА ОГРЕВ)

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Х И С А Р Я