НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ   НА  ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  И  МОБИЛНИ  ОБЕКТИ  ПО  ЧЛ. 206   ОТ   ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ   ДОБИВ  НА  ДЪРВЕСИНА  НАТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ

С  писмо  изх. № РДГ- 10-425  от  14.01.2020 г.  на РЕГИОНАЛНА ДИРИКЦИЯ  ПО ГОРИТЕ – Пловдив  уведомява,  че   считано  от  13.02.2020 г. влизат  в сила  измененията на  разпоредбата  на чл. 14 б., ал. 3 от Наредбата за контрол  и опазване на горите, обнародвана в  ДВ бр. 89/12.11.2019 г. в съответствие с  което :

СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ   НА  ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  И  МОБИЛНИ  ОБЕКТИ  ПО  ЧЛ. 206   ОТ   ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ   ДОБИВ  НА  ДЪРВЕСИНА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, С 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.