Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 770 BGN (Бруто)

Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Поддържа улично и парково осветление-подмяна на ел. крушки, кабели, дросели, трансформатори, АП и други в района на гр. Хисаря и Община Хисаря.
2. Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори, помпени съоръжения и др.
3. Отч 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.