РЕШЕНИЕ 371

1. Дава съгласие трасетата на нов довеждащ водопровод и нова напорна канализация, и трасето на нов ел. кабел, захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) да преминат през поземлени имоти с идентификатори 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска частна собственост, 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска собственост до 77270.1.275.

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ за проектиране на План – схема и ПУП – Парцеларен план за трасе на нов довеждащ водопровод и нова напорна канализация, и трасе на нов ел. кабел, захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) както следва:

2.1 За новия довеждащ водопровод и новата напорна канализация, започващи от съществуващи водопровод и канализация по ул. „Елин Пелин“, преминаващи през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска частна собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска собственост до 77270.1.275.

2.2 За новия захранващ ел. кабел, започващ от съществуващ ТП „ДЗС“ Момина баня, находящ се в УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминаващ през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска частна собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска собственост до 77270.1.275.

3. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ за проектиране на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка (комуникационно-транспортен план), съгласуван с ОПУ – Пловдив с писмо изх. № 08-00-546/03.12.2020 г., захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275).

4. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ проучване и проектиране на План – схема и ПУП – Парцеларен план за трасе на нов довеждащ водопровод и нова напорна канализация, и трасе на нов ел. кабел, захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) както следва:

4.1 За новия довеждащ водопровод и новата напорна канализация, започващи от съществуващи водопровод и канализация по ул. „Елин Пелин“, преминаващи през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска частна собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска собственост до 77270.1.275.

4.2 За новия захранващ ел. кабел, започващ от съществуващ ТП „ДЗС“ Момина баня, находящ се в УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминаващ през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска частна собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска собственост до 77270.1.275.

5. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ проучване и проектиране на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка (комуникационно-транспортен план), съгласуван с ОПУ – Пловдив с писмо изх. № 08-00-546/03.12.2020 г., захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275).Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...