Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 226 от 21.10.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-804/12.11.2020 г. за КПИИ, с Решение № 289, взето с Протокол № 17/19.01.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно пунктири в черен цвят за трасето на кабел ниско напрежение, линии в зелен цвят за трасето на довеждащ водопровод  и пунктири в черен цвят и щрихи в сиво за сервитутите на приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 16.02.2021 г. до 16.03.2021 г. обнародването в „Държавен вестник” (бр. бр. 13/16.02.2021 г., стр. 232)  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...