Община Хисаря на основание член 129. ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 226 от 21.10.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-804/12.11.2020 г. за КПИИ. с Решение № 289. взето с Протокол № 17/19.01.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11 . за захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. ..Кошовица”, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря. Област Пловдив, съгласно пунктири в черен цвят за трасето на кабел ниско напрежение, линии в зелен цвят за трасето на довеждащ водопровод и пунктири в черен цвят и щрихи в сиво за сервитутите на приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря. 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128. ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 16.02.2021 г. до 16.03.2021 г. обнародването в .Държавен вестник” (бр. бр. 13/16.02.2021 г., стр, 232) заинтересованите лица

могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисарКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...