Във връзка с изпълнението на Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ

Изменям Заповед № РД-05-200/09.03.2020 г., Заповед № РД-05-210/13.03.2020 г., Заповед № РД-05-220/13.03.2020 г., Заповед № РД-05-222/14.03.2020 г., Заповед № РД-05-240/20.03.2020 г., Заповед №РД-05-244/23.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, като се качи на сайта на община Хисаря и се постави на информационните табла.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служителя по сигурността на информацията, секретаря на община Хисаря и началника на РУ на МВР гр. Хисаря.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА
За Кмет на община Хисаря

Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...