На основание Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка със срока на обявената извънредна епидемична обстановка

НАРЕЖДАМ:

 1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
 2. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия на учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:
  а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7,8 и 12 клас;
  б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас;
  в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6,9 и 12 клас.
 3. От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват клас по т. 2, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици.
 4. Занятията по т. 2 и т. 3 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 5. От 01.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство при използване на 30 % от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м между участниците.
 6. Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 м между посетителите.
 7. До 28.02.2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за храненe и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50 % от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.
 8. От 01.03.2021 г. се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50 % от капацитета им, отстояние 1.5 м между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.
  Заповедта влиза в сила от 01.02.2021 г.
  Заповедта са се публикува на интернет страницата на Община Хисаря.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на органите на РУ на МВР гр. Хисаря.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА/П/
За Кмет на община Хисаря
Съгласно заповед № РД-05-101/27.01.2021 г.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...