С цел да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло от ключово значение е спазването на посочените противоепидемични
мерки, които са:

 • Правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата (от основата на носа до брадичката), от всички участници в изборния процес през целия период;
  За правилна употреба на защитна маска за лице трябва да се спазват следните инструкции:
 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват със вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 • Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците и и се избягва докосването на предната и страна.
 • След сваляне на защитната маска ръцете незабавно се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 • Веднага след сваляне защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци.
 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни или е с нарушена цялост.
 • Защитната маска за еднократна употреба не се носи повторно след сваляне.
 • Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес;
 • Периодична дезинфекция на ръцете на участниците в изборния процес;
 • Периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция.

I. Мерки и действия по отношение на сградата, в която се намира/т избирателната /избирателните секция/и и избирателната секция (залата или стаята, където се провежда гласуването):

 1. Да се поставят на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на участниците в изборния процес за задължението да носят защитна маска за лице, да спазват физическа дистанция и да извършват хигиена на ръцете.
 2. Да се обособят, доколкото е възможно, отделни входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени избирателните секции, както и тяхното подходящо маркиране.
 3. Да се осигури от СИК контрол на входа на сградата, в която се намират избирателните секции, за пропускане и насочване на ограничен брой избиратели към избирателните секции и съответно до изхода на сградата, с цел да се избягват струпвания, така че избирателите да прекарват възможно най-малко време вътре в сградата.
 4. Информация за избирателните секции да бъде изложена на видно място пред сградата, в която се помещават.
 5. Да се маркират местата за изчакване в и извън избирателната секция, така че да се осигури поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес; маркиране на пода пред масата, на която се намират членовете на секционната избирателна комисия с линия, която да указва на избирателите спазването на дистанция между тях и членовете на избирателната комисия.
 6. Да се осигурят дезинфектанти за ръце на входа на избирателната секция.
 7. Да се осигурят кошове за отпадъци, снабдени с полиетиленов плик.
 8. Периодично провеждане на дезинфекция на контактни повърхности от СИК.
 9. Да се осигурят сапун, тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце в санитарните възли.
  10.Задължително да се осигури физическа дистанция от поне 1,5 м. между членовете на секционната избирателна комисия и останалите участници в изборния процес вътре в изборната секция.
 10. Редовно да се проветряват помещенията.
 11. Тъмната стаичка да бъде поставена така, че входът и да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на пердето на входа на тъмната стаичка.
 12. В секции с възможност за машинно гласуване задължително да се осигурява дезинфектант за ръце в близост до устройството.

II. Мерки и действия по отношение на членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал, въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др.:

 1. Измерване на телесна температура на членовете на секционните избирателни комисии с безконтактен термометър като лицата с повишена телесна температура (над 37,0°C) или с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) да не се допускат до избирателната секция. Наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др. с прояви на остри респираторни болести или с повишена телесна температура в изборния ден не трябва да присъстват в избирателните секции.
 2. Да се осигурят лични предпазни средства (защитни маски за лице и ръкавици) за членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др.
 3. Задължително е носенето на защитна маска за лице от всички горепосочени лица по време на пребиваването им в сградата на избирателната секция и в избирателната секция и при осъществяването и на други дейности, свързани с изборния процес.
 4. Задължително е спазването на физическа дистанция от поне 1,5 м. между горепосочените лица и останалите участници в изборния процес.
 5. Редовно да се измиват с вода и сапун или обтриват ръцете с дезинфектант за ръце. Препоръчва се използване на ръкавици от членовете на секционните избирателни комисии при контакт с предмети (лични документи, химикалки, печати и др.). Периодично ръкавиците се дезинфекцират, както се извършва дезинфекцията на ръцете. Периодично ръкавиците се сменят, като преди тяхното сваляне те се дезинфекцират, а след тяхното сваляне – ръцете се дезинфекцират или измиват с топла вода и сапун. Избягване на докосването на лицето с недезинфекцирани/неизмити ръце или с ръкавици.
 6. Да се ограничат до минимум директните контакти (ръкостискане, прегръщане и др.). При невъзможност, провеждане на дезинфекция на ръцете или измиване с топла вода и сапун след осъществен контакт.
 7. Задължителна е смяната на защитната маска за нос и уста при нарушена цялост или когато се навлажни.
 8. Защитната маска за нос и уста се сваля само при консумация на напитки или храна, което се препоръчва да се осъществява при възможност на открито или при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от други лица.
 9. Ако по време на престой в избирателната секция някое от горепосочените лица прояви симптоми на остро респираторно заболяване или други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.) се уведомява председателя на секционната избирателна комисия. Лицето се изолира в определено за целта помещение, като избягва контакт с други лица до пристигане на екипа на Центъра за спешна медицинска помощ или се изпраща към дома, при възможност със собствен транспорт. Не се препоръчва използването на градския транспорт. Извършва се дезинфекция на контактните повърхности и предметите, до които е имало контакт лицето.
 10. Препоръчително е обучението на лицата, които ще участват в изборния процес, доколкото е възможно, да се извърши дистанционно. В случай, че се провежда присъствено следва да се предвиди организирането на лицата в малки групи за обучение с оглед спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., съответно 3 кв.м. на човек от съответното помещение за обучение; задължително носене на защитна маска за лице; хигиена на ръцете; редовно проветряване на помещенията и дезинфекция на повърхностите. При провеждане на обученията не трябва да се допускат лица с лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или с други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.).

III. Мерки и действия по отношение на избирателите в избирателната секция:

 1. Избирателите трябва да носят защитна маска за лице, която да покрива носа и устата. Ако избирателят няма защитна маска за лице следва да му бъде предоставена на входа на сградата, в която се помещава избирателната секция.
 2. Да се създаде от СИК организация по недопускане струпване на избирателите пред и в избирателната секция. Да се спазва физическа дистанция от поне 1,5 м. както между избирателите, така и с останалите участници в изборния процес.
 3. Да се дезинфекцират ръцете при влизане в сградата, в която е поместена избирателната секция и/или на входа на избирателната секция. За времето на пребиваване в сградата избирателите трябва да избягват да докосват повърхности, доколкото е възможно.
 4. След гласуване, напускането от избирателите на сградата на избирателната секция следва да се осъществява възможно най-бързо.
 5. Достъпът на избирателите до избирателната секция се организира, така че да не се допуска струпване вътре и пред съответната секция и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 6. При удостоверяване на самоличността на избирател, той сам показва своята лична карта и я поставя на масата/банката, където е разположена избирателната комисия.
 7. За да бъде идентифициран, избирателят ще бъде инструктиран да свали защитната маска за кратко време като спазва разстояние поне 1,5 м. от членовете на секционната избирателна комисия. След идентифициране, избирателят поставя маската си правилно, като покрие носа и устата си.
 8. Да се избягва физически контакт с членовете на секционната избирателна комисия,докато избирателят се подписва в избирателния списък и когато взема и предава бюлетината. Доколкото е възможно, химикалките, които ще се използват от избирателите за подписване, да бъдат подредени така, че избирателят да може да вземе сам, без да има пряк контакт с членовете на секционната избирателна комисия, под техен надзор и ръководство. След употреба, използваната химикалка се дезинфекцира.
 9. При използване на машина за гласуване избирателят извършва дезинфекция на ръцете си непосредствено преди процеса на гласуване с осигурен за целта дезинфектант.

IV. Мерки и действия при гласуване с подвижна избирателна кутия:

 1. При вот, упражнен от лица на домашна изолация и/или лечение или под карантина, членовете на подвижната избирателна секция и служителите по сигурността трябва да носят: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3. Шлемовете се дезинфекцират след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес. Ръкавици се заменят или дезинфекцират с дезинфектант за ръце след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес.
 2. Членовете на подвижните избирателни комисии и служителите по сигурността, придружаващи подвижната избирателна кутия, изпълняват всички формалности, по възможност, на входа на жилището на избирателя, като осигуряват разстояние от поне 1,5 м. помежду си и избирателя.
 3. Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия трябва да носи защитна маска, покриваща устата и носа. Избирателят трябва да дезинфекцира ръцете си, преди да вземе бюлетината и да свали за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран, след което отново да постави правилно защитната маска, така че да покрива носа и устата му. Избирателят се подписва в избирателния списък, като използва лична/своя химикалка, когато е възможно. Ако е приложимо, подвижната избирателна кутия, използвана от избирателя, се дезинфекцира от член на подвижната избирателна комисия, след гласуване, чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.
 4. На лицата, които са определени за участие в избирателните комисии при използване на подвижна избирателна кутия ще им бъде предоставена възможност да бъдат ваксинирани с две дози ваксина срещу COVID-19. Ваксинирането ще бъде доброволно и при изразено информирано съгласие, като ще се извършва от Регионалните здравни инспекции или по друг начин, съобразно конкретните условия, но под контрола и методичното ръководство на Регионалните здравни инспекции.

V. Мерки и действия в избирателна секция в лечебно заведения за болнична помощ:

Организацията и провеждането на вот, упражняван от лица, настанени в лечебно заведения за болнична помощ следва да е съобразена с Наредба № 3 от 08.05.2013 г. на Министерство н здравеопазването за утвърждаване на Медицински стандарт превенция и контрол на вътреболничните инфекции и актуалните заповеди на министъра на здравеопазването, издадени във връзка с обявената епидемична обстановка.

VI. Мерки и действия при преброяване и предаване на бюлетините:

 1. Членовете на избирателните комисии и всички лица, участващи в процеса на преброяване и предаване на бюлетините трябва да носят защитна маска за лице, покриваща устата и носа, ръкавици и да поддържат разстояние от поне 1,5 м. помежду си. Предаването на бюлетините следва да се извършва от секционните избирателни комисии при възможност по график, с цел недопускане струпване на лица пред и в съответните помещения, определени за целта.
 2. След приключване на процеса, членовете на избирателните комисии и всички лица,участващи в него свалят ръкавиците си и дезинфекцират ръцете си.
 3. В помещенията се извършва редовно проветряване чрез естествена вентилация като например прозорецът/прозорците се държат отворени. Ако е невъзможно те да са постоянно отворени, проветряването се извършва за поне 5 до 10 минути на всеки час. Ако сградата/помещението, в която се извършва преброяване и предаване на бюлетините, не позволява отваряне на прозорците, то общообменните климатично – вентилационни инсталации трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват приток на външен въздух в помещенията, на сравнително чести периоди, и да изтеглят замърсения въздух от помещенията. Допълнително използваните системи следва да работят така, че да не позволяват смесването на въздушни потоци от едно помещение в друго.

VII. Мерки и действия при провеждане на предизборната кампания, които предполагат физическо присъствие на участниците:

Предвид риска, за предаване на вируса чрез капки дихателни секрети и замърсени ръце, е необходимо освен въведените противоепидемични мерки със заповеди на министъра на здравеопазването да се спазват и следните мерки при организиране на предизборни събития:

 1. провеждане на предизборните събития на открито;
 2. по възможност, провеждане на предизборната кампания чрез различни медии (телевизия, печатни и електронни издания и др.);
 3. спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между всички участници;
 4. носене на защитна маска за лице, която да покрива носа и устата, от всички участници в събитията, с изключение за времето на изказване при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от останалите участници;
 5. поставяне на видими места на информационни табла и др. относно правилата за достъп, където се провеждат събитията;
 6. регулиране на потока и броя на лицата, които пристигат, посещават и напускат мероприятието (чрез увеличаване броя на транспортните средства и намаляване на пътниците в тях; поетапно пристигане; определяне на входове и изходи за събитието);
 7. по възможност – намаляване продължителността на събитието;
 8. по възможност – разпространението на предизборните агитационни материали да се извършва на щандове за самообслужване;
 9. трибуната трябва да има достатъчно място, за да позволи поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м. между присъстващите на нея;
 10. организацията и провеждането на предизборни събития на закрито трябва да са в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за провеждане на събития на закрито с масов характер.

Заповедта да се доведе до знанието на екипа отговарящ за подготовката на Изборите, кметовете и кметските наместници и до членовете на Секционните избирателни комисии за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Хисаря и да се изпрати на кметовете, кметските наместници и на имейлите на политическите сили.
Контрол по организационната подготовка възлагам на Заместник-кмета на община Хисаря. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на органите на РУ на МВР гр. Хисаря.

/п/
ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Вижте резултатите 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.