Услугата „ТопФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ
НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лицаъл обяд“ с удължен срок

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Хисаря до 9 септември 2022 година. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 150 жители на община Хисаря от следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
3. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
4. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
С удължаване на срока до 9 септември 2022 година, операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на лица без доходи или с ниски доходи, възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в община Хисаря.
„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ по Оперативна програма за храни и 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.