Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с възложител Валнътс“ ЕООД за ИП: „Цех за преработка на ядки и производства на масла и тахани от тях“ в ПИ 77270.78.922, град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 28.10.2021 г. до 10.11.2021 г. включително, в Общинска администрация гр. Хисаря.

С уважение,

МИЛЕНА БАЛЯМСКА

Съгласно Заповед № РД-05-867/18.10.2021 г.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...