ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Институция:

ОБЩИНА ХИСАРЯ

Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря, приета с Решение № 322 на Общински съвет – град Хисаря, взето с Протокол № 35/23.04.2013 г.

Дата: 19.01.2017 година

І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

  1. Във връзка с действащото нормативно положение в чл. 11 от Раздел ІІ от Наредбата, озаглавен Организация и управление, където е прието че „Помещенията, с които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на общинския съвет. Помещенията трябва да бъдат общинска собственост и се предоставят за ползване на съответната пенсионерска организация с договор за безвъзмездно ползване.“ Посочената разпоредба ограничава Общински съвет-Хисаря при вземане на решение за разкриване на помещение на пенсионерски клуб, като следва помещението да е задължително общинска собственост. Липсата на подходящи помещения общинска собственост по населени места в Община Хисаря, налага прецизиране на Наредбата с оглед осигуряване на възможност да бъдат разкривани помещения за пенсионерски клубове в помещения, които не са задължително общинска собственост. С цел осигуряване интересите на членуващите в пенсионерски клубове се налага и настоящият проект за промяна на Наредбата.

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт.

ІІ. ЦЕЛИ

Целта на приемане на настоящите промени е с оглед осигуряване възможност за разкриване на пенсионерски клубове в подходящи помещения в отделните населени места в Община Хисаря, с цел гарантиране интересите на членуващите в клубове за пенсионера.

Конкретните цели са:

Задоволяване на потребностите на членуващите в пенсионерски клубове, като се разшири обсега на помещенията, които могат да се използват за нуждите им. Цели се да бъде преодоляно текущото ограничение в Наредбата, което налага като условие, помещението, което да се използва от пенсиоренските клубове, задължително да е общинска собственост. С промяната се предвижда възможност помещенията, които ще се използват от пенсионерските клубове да не са задължително собствени на Община Хисаря, тъй като не във всяко от населените места има подходящи такива.

ІІІ.       ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  Членовете на регистрирани пенсионерски клубове, които ползват помещенията предоставени за техните нужди и Община Хисаря, като местен орган на изпълнителната власт.

ІV.       ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата.

По своята същност Наредбата регламентира организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря, поради тази причина вариантите са следните – Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

При този вариант се стига до положение:

  • Невъзможност да се осигури подходящо помещение, което да задоволи нуждите на регистрирани пенсионерски клубове в населени места на Община Хисаря, поради липса на подходящи за целта помещения, които според сега действащата нормативна уредба, задължително следва да са общинска собственост.

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

При този вариант ще бъдат осигурени:

  • Задоволяване потребностите на членуващите в регистрирани пенсионерски клубове по населени места в Община Хисаря, като им се осигурят подхдящи помещения, където да осъществяват своята дейност, съобразно приетия от тях Правилник.
  1. РАЗХОДИ

И при двата варианта за действие, а именно: Вариант за действие 1 „Без намеса” и Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

Разходите за заинтересованите страни са следните:

  1. Община Хисаря и контролните й звена:

Няма допълнителни разходи при нито един от вариантите за действие.

VІ. ПОЛЗИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Няма да има ползи. Ще доведе до проблеми при предоставяне на помещение за нуждите на регистрираните пенсионерски клубове.

Вариант за действие 2 „Приемане изменение и допълнение на наредбата”:

Ползите за заинтересованите страни са следните:

1.Община Хисаря и контролните й звена:

Предоставя по-големи възможности за организиране дейностите на пенсионерските клубове, регистрирани на територията на Община Хисаря.

VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане изменение и допълнение на наредбата.”

VІІІ.    ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА        ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТВНИЯ АКТ.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря, изисква частична предварителна оценка на въздействие.

Проектът на наредбата е публикуван в интернет – на официалната страница на Община Хисаря.

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното действие.

 

Инж. Пенка Дойкова

Кмет на Община Хисаря

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.