Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

       I.   Въвеждат се промени в противоепидемичните мерки на територията  на Община Хисаря до отменяне на същите от Министъра на здравеопазването:

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие  и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение  на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие  доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца и на ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности  да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

  • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито и закрито се провеждат без публика.
  • Конгресно – конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки.
  • Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица) могат да се организират  и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и всички останали противоепидемични мерки.
  • Не се разрешават посещенията в дискотеки, пиано – бар, нощен – бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Посещенията в дискотеки, пиано – бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на открито се допуска при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на всички останали противоепидемични мерки.
  • Не се разрешават групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито ( в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства), като се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на всички останали противоепидемични мерки.
  • Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата  ( в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места е задължително. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене,в питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност.
  • Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични  мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 369/30.06.2020 г.
  • Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служител по сигурността на             

Информацията, Секретаря на Община Хисаря и директорите на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.
Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...