ЗАПОВЕД

на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно чл. 112, ал.1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 5, ал.1, т. 1 и ал. 3 и чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 55, ал.2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 321 взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет Хисаря от 20.04.2021 г. 

НАРЕЖДАМ :

 1. Да се проведе процедура ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата.
 2. Предметът на търга е: „Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2003,  Обект 2004, Обект № 2005 и Обект № 2006 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря”. Прогнозните количества дървесина по обекти, отдели и подотдели, категории дървесина, начални цени, гаранции за участие, и сроковете за изпълнение са както следва:
№ по редОбект Отдел, подотделДървесен видПрогнозно количество дървесина, куб.м.Начална цена без ДДС в лвГаранция за участие леваСрок за изпълнение
12003280 „a“, 280 “к“, 281 „г“, 281 „е“чб, бл, срлп, ак, здб, чдб585,0016 013,00800,6530.11. 2021
22004258 „и“, 258 „м“Чб, ак787,0020 110,001005,5030.11. 2021
32005   258 „а“, 258 „д“Чб, ак917,0023 863.001193,1530.11. 2021
42006113 „в“, 140 „п“, 140 „р“Бб, дъб, чб, цер, бл580,0016 149,00807,4530.11. 2021

Описи на дървесината по насаждения, дървесни видове, категории дървесина и асортименти са част от утвърдената тръжна документация – Приложение №5.

 • Посочените количества дървесина са прогнозни. При наличие на разлики между количествата действително добита дървесина и посочените в тръжната документация, заплащането ще се извършва от купувача по достигната на търга цена, изчислена за един плътен кубичен метър и формирана, и разпределена пропорционално спрямо процентното увеличение по дървесни видове и асортименти.
 •  Мерната единица, определена за дървесината е плътен кубичен метър.
 • Условия за получаване на дървесината: Подписване на предавателно – приемателен протокол и предварително заплащане на дървесината. Мястото за предаване – временни складове с местоположение, определено по технологичен план за насажденията, включени в съответния обект по график, посочен в тръжните условия, респективно в договора за покупко – продажба. Прехвърлянето на собствеността се извършва по начина, описан в договора-проект.

Заплащането на дървесината се извършва по банков път по сметка на Община Хисаря, посочена в договора чрез предварителни авансови вноски.

Първата авансова вноска е в размер на не по-малко от 10 (десет) на сто от достигнатата стойност за съответния обект, с включен ДДС и се внася от КУПУВАЧА в двуседмичен срок от сключване на договора, но най-късно в деня преди издаването на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина.

Следващите плащания на приетата на временен склад дървесина, след изчерпване на първоначалната вноска се извършват преди транспортирането на същата. Плащанията трябва да покриват стойността на реално приетото количество дървесина, което ще бъде транспортирано.

Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от направените авансови вноски и стойността на предадената с последния предавателно – приемателен протокол дървесина и е дължима преди издаването на електронни превозни билети.

 • Крайният срок за продажбата на дървесината е 30.11.2021г. График за изпълнение по количества се съдържа в тръжната документация.
 • Началната цена без включен ДДС за всеки обект е посочена в таблицата по т.2 от настоящата заповед. Кандидатите не могат да предлагат цени по-ниски от посочената цена за съответния обект.
 • Критерият за оценка на офертите е съгласно чл. 65, ал.2 от Наредбата – „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.
 • Срокът на валидност на офертите е минимум 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на офертата в Община Хисаря.
 • Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора както следва:

      10.1. Гаранцията за участие в търга е определена в абсолютна стойност за всеки един обект в таблицата по т.2. Гаранцията следва да се представи от участниците във формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Община Хисаря не по-късно от 17:00ч. на 04.06.2021г.

       В банковият документ задължително се посочва № на обекта за който участниците участват. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, съответно Община Хисаря, IBAN BG 16 CECB 9790 33C8 1052 00, BIC CECBBGSF на „ЦКБ” АД, клон гр. Карлово, офис Хисаря.

       Определената гаранция за участие в търга с тайно наддаване следва реално да е постъпила по сметката на стопанството до края на последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга.

Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават, респ. задържат по реда и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата .

10.2. Гаранцията за изпълнение е 10% (десет процента) от достигнатата при провеждане на търга цена. Представя се в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на Община Хисаря или банкова гаранция по избор на участника, определен за купувач. Когато участника, определен за купувач, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от продавача. Следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на Община Хисаря, както и да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора.

10.3. Когато участника определен за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

10.4. Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят само по банков път по сметка на Община Хисаря, IBAN BG 16 CECB 9790 33C8 1052 00, BIC CECBBGSF на „ЦКБ” АД, клон гр. Карлово, офис Хисаря.

11. Време, начин и условия за извършване на оглед: Оглед на отделите, включени в обектите може да се извърши в присъствието на служител на Община Хисаря, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в периода до 02.06.2021г., включително,  при осигуряване на транспорт от участника. Разходите за огледа са за сметка на участника.

12. Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Община Хисаря на следния интернет адрес – https://hisar.bg/ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ ИЛИ да я закупят. Стойността на тръжната документация е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), без включен ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден от 8:00ч до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа от касата на Община Хисаря, адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 14 в срок до 04.06.2021г., включително. Цената на тръжната документация може да бъде заплатена и на следната банкова сметка: IBAN BG 49 CECB 9790 84C8 1052 00, КОД ВИД ПЛАЩАНЕ 448007, BIC CECBBGSF на „ЦКБ” АД, клон гр. Карлово, офис Хисаря.

Закупуването на документацията не е задължително и участниците следва да закупят същата, само ако желаят да я получат на хартиен носител от продавача. Тръжната документация се публикува на интернет страницата на Община Хисаря.

13. Оферти за участие в търга да се приемат в деловодството на административната сграда на Община Хисаря, гр. Хисаря, всеки работен ден до 17:00 часа на 04.06.2021г.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, изисквани от продавача съгласно чл. 18 от Наредбата, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Ценово предложение” съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника. При оформяне на офертата се прилага чл.19 от Наредбата. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че документите се представят на език различен от български, следва да бъдат придружени с официално заверен превод на български език.

14. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 07.06.2021г. в административната сграда на Община Хисаря, адрес: гр.  Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14 от 14:00часа.

15. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата:

Право на участие в търга има всеки търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващ удостоверение за регистрация за съответната дейност, отговарящ на следните условия:

15.1. Вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите и притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 241 от ЗГ за дейностите – предмет на търга, включени в чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата.

15.2. Внесена е гаранция за участие за съответният обект, за който участва;

15.3. Сключен е трудов договор най-малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите – чл. 235 от ЗГ. Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на участника или физическото лице – едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика, участникът може да участва в процедурата и без да има сключен трудов договор.

15.4.  За който НЕ са налице обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от „а” до „ж” от Наредбата, а именно:

15.4.1. Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

15.4.2. Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

15.4.3. Не е в производство по ликвидация;

15.4.4. Не е свързано лице по смисъла на § 1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с кмета на Община Хисаря и директора на ОП „ОГС – Хисаря”.

15.4.5. Не е сключил договор с лице по чл.68 ЗПКОНПИ;

15.4.6. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

15.4.7. Няма парични задължения към държавата и към Община Хисаря, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

      Изискванията по точки 15.4.1, 15.4.4 и 15.4.6 се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

      Изискванията по точки 15.4.2, 15.4.3, 15.4.5, 15.4.7 се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран или упълномощено от тях лице.

15.5. Извършил е оглед на дървесината от съответния обект – подотделите, за които участва.

15.6. Представил е оферта в съответствие с изискванията на утвърдената документация за участие.

15.7. Представил е изискуемите документи съгласно утвърдените тръжни условия.

15.8. Един участник може да участва за един, няколко или всички обекти, но има право да подава само едно ценово предложение.

15.9. Разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, предмет на търга, както следва:

 • назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дейността – добив и извоз на дървесината;
 • наличие на собствена или наета горска техника, товарен автомобил, технически изправна според изискванията на българското законодателство за работа в горите;
 •  наличие на собствени или наети животни, предназначени за извоз на дървесина;

          Минималните изисквания за наличие на квалифициран персонал, животинска тяга и техника по обекти, описани в табличен вид са както следва:

№ по редОбект №Квалифициран персоналЖивотинска тяга – брой животниМоторни триониТоварен автомобил за превоз на дървесина
Секач–мотористИзозвачШофьор
12003221221
22004221221
32005222222
42006221221

    За наличието на техническо оборудване и квалифициран персонал за изпълнение на дейностите включени в обекта предмет на търга, участниците предтсвят декларация по образец – (Приложение № 2).

    В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случай на допуснато предварително изпълнение – в 5-дневен срок от издаването на заповедта, определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя всички документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост които е декларирал, а именно:

А) За декларираната механизираната техника представя доказателства:

1. Заверено копие на документ за регистрация на техниката, с която ще се изпълнява дейността, в зависимост от вида на техниката, съгласно Закона за регистрация за земеделска и горска техника и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тази дейност. С представените документи участниците е необходимо да докажат наличието на декларираната в Приложение № 2  техника. От тези документи трябва да е виден собственика на техниката, ако техниката е наета и/или закупена на лизинг копие от договор за наем/лизинг.

2. Заверено копие от документ за техническа изправност на специализирана техника, с която ще се изпълнява дейността.

Б) За декларираният квалифициран персонал за изпълнение на дейностите включени в обект, представят доказателства за наетите на трудов договор лица – справка от НАП за действащите трудови договори на тези лица, с дата на издаване от НАП до един месец преди  датата на провеждане на търга. Към справката се представят заверени копия от свидетелства за правоспособност за работа със съответния вид техника, съгласно Закона за регистрация за земеделска и горска техника и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тази дейност.

Забележка: Не се допуска сключване на договор с избран изпълнител, който доказва правоспособността на назначените от него работници с удостоверения за: разред, квалификация и други.

    Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама и повече купувачи.

    Когато участник подава оферта за повече от един обект, същият представя една оферта, като в заявлението за участие (Приложение №1) посочва номерата на обектите, за които участва. В този случай е необходимо участникът да докаже изискващите се технически възможности за обекта с най-голям брой персонал и техника от обектите, за които подава оферта за участие. Участникът следва да представи отделен плик с „Ценово предложение“ за всеки обект, за който е избрал да участва.

     16. Участниците нямат право да използват подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга. Изискването по тази точка се поставя на основание правното предписание на чл. 13, ал. 2 от „Наредбата”, която разпоредба дава право на Възложителя да поставя ограничителни изисквания.     

17. Упълномощавам Гергана Десова на длъжност „деловодител” в Община Хисаря да приема подадените от участниците документи за участие в търга и издава документ, на който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на офертата, както и да води надлежен Регистър на постъпилите оферти.

18. Утвърждавамдокументацията за провеждане на търг за Обект № 2003, Обект № 2004, Обект № 2005 и Обект № 2006, която е неразделна част от настоящата заповед.

19. Възлагамна Стоян Лаловски да организира публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация най-малко в 15-дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в търга на интернет страницата на Община Хисаря. Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на Община Хисаря.

20. Определям лице за контакт при ОП „Общинско горско стопанство Хисаря“ – инж. Ангел Веселинов, тел. за контакти: 0888 401 806.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й чрез ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря” пред Административен съд – гр. Пловдив.

Кмет на Община Хисаря :
/инж.  Пенка Ганева/Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.