ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият статут описва същността и ролята на вътрешния одит, правомощията и отговорностите на вътрешния одитор и ръководството на Община Хисаря по отношение на дейността по вътрешния одит, както и взаимоотношенията между тях. Същият е актуализация на съществуващия статут подписан от предходното ръководство на […]