30апр.

Разрешително за водовземане от подземни води 31530555/23.04.2020 г.

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация град Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено от Директора на БД-ИБР Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31530555/23.04.2020г. Титуляр на Разрешителното: „Берже Тракия” ЕООД, […]

29апр.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси

29апр.

Община Хисаря открива процедура за избор на членове на “Съвет на децата” към ДАЗД

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”.   Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В […]

28апр.

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този кодекс определя правилата за етично поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба.Чл. 2. Дейността на служителите в […]

27апр.

Допускат се посещенията на градските паркове и градини

В изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването и на основание ЗМСМА НАРЕЖДАМ: 1. Допускат се посещенията на градските паркове и градини при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки: а)            носенето на предпазни маски; б)           спазването на дистанция от 2.5 метра спрямо други семейства; […]

27апр.

Община Хисаря ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се

От 01 май 170 крайно нуждаещи се жители на община Хисаря ще получават хранителна помощ Община Хисаря ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектното […]

22апр.

Опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на […]

19апр.

Светли великденски празници!

Уважаеми жители на община Хисаря, Посрещаме Великден – един от най-значимите празници в християнския календар, които изпълват дните ни със смисъл и надежда! Великден носи посланието за силата и тържеството на живота, духа и вярата. Великден е денят, в който сърцата ни се изпълват с […]

16апр.

Благодаря Ви!

Днес 470 възрастни хора и нуждаещи получиха пакети с хранителни продукти. В акцията по даренията и раздаването им се включиха доброволци, „ЦОП“ Хисаря, общински съветници и общинска администрация. Изказвам искрени благодарности на фирма „Салина 7“ ЕООД, Стоян Христев, Иван Калинчев, Албена Милкова, „Боби – […]

16апр.

Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мътеница, Община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, § 4, ал. 6 от ПЗР на НАРЕДБА № РД-02-20-5/15.12.2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр.4 от […]

15апр.

На 16 април 2020г. във връзка с аварийно приключване на водопровод ще бъде спряна водата на някои улици в Хисаря

Община Хисаря уведомява заинтересуваните граждани, че във връзка с аварийно превключване на водопровод по ул. „Никола Вапцаров”, между 9:00 часа и 16:00 часа на 16.04.2020 г. ще бъде спряна водата на живущите в следните райони на гр. Хисаря: По ул. „Васил Левски” между ул. […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.