30апр.

Разрешително за водовземане от подземни води 31530555/23.04.2020 г.

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация град Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено от Директора на БД-ИБР Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31530555/23.04.2020г. Титуляр на Разрешителното: „Берже Тракия” ЕООД, […]

29апр.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси

29апр.

Община Хисаря открива процедура за избор на членове на “Съвет на децата” към ДАЗД

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”.   Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В […]

28апр.

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този кодекс определя правилата за етично поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба.Чл. 2. Дейността на служителите в […]

27апр.

Допускат се посещенията на градските паркове и градини

В изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването и на основание ЗМСМА НАРЕЖДАМ: 1. Допускат се посещенията на градските паркове и градини при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки: а)            носенето на предпазни маски; б)           спазването на дистанция от 2.5 метра спрямо други семейства; […]

27апр.

Община Хисаря ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се

От 01 май 170 крайно нуждаещи се жители на община Хисаря ще получават хранителна помощ Община Хисаря ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектното […]

22апр.