10авг.

Прекратява се частичното бедствено положение включващо територията на селата Старосел и Кръстевич на община Хисаря

Прекратявам обявеното с моя заповед № РД-05-692/04.08.2021 г. частично бедствено положение включващо територията на селата Старосел и Кръстевич на община Хисаря, област Пловдив считано от 10.00 ч. на 10.08.2021 г. Общинския щаб да продължи организацията и координацията по изпълнение на СНАВР на територията на […]

05авг.

Проучване и проектиране на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ II-108 и УПИ III-105, кв. 14 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря

На основание член 135 ал. 3 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 82, взето с Протокол № 22/22.07.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх. № 94-00-В-152 от 02.07.2021г., допълнено със заявление с вх. […]

05авг.

Проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор № № 77270.81.558, м. „Читашки ливади-02” по КККР на землище гр. Хисаря

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-751/19.10.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 78, взето с Протокол № 22/22.07.2021 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-Е-44 от 31.05.2021г. от  Елена Иванова […]

05авг.

Частично бедствено положение за районите на село Старосел и село Кръстевич

На основание чл.44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1, чл. 65, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за защита при бедствия и с оглед провеждането на неотложни аварийно възстановителни работи на част от територията на […]

04авг.

План за приобщаване на граждани в уязвимо социално положение

Проект на План за действие на Община Хисаря в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021г. – 2023г.

03авг.

Одобрени кандидати за преброители и контрольори

СПИСЪК на одобрените кандидати за преброители и контрольори в Община Хисаря за Преброяване 2021г. Име, Фамилия         ЕГН Одобрен за Стефка Матеева 6211****** контрольор Стойно  Лилов 6009****** контрольор Николай Марковски 6903****** контрольор Гергана Чорбова 8002****** преброител Събка Тодорова 6808****** преброител Стефка Тодорова-Aнгелова 5401****** преброител Цветелина […]

03авг.

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахан“

РАЗРЕШАВАМ: Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахан“ в УПИ 78.924-производствена, складова и обществено обслужваща дейност по КККР на гр. Хисаря, м. „Беш Бунар“, Община Хисаря, Област Пловдив: […]

03авг.

Проект за изменение на ПУП-ПР и изработване ПУП-ПЗ за ПИ 362, кв. 43 по плана на с. Михилци, Община Хисаря

РАЗРЕШАВАМ: Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване ПУП-ПЗ за ПИ 362, кв. 43 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува УПИ I-жилищно застрояване, по зелени линии, зачерквания, щрихи и надписи за регулацията, и изменение на […]

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.