28ян.

Ползване на уличното осветление на територията на Община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1  и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: Да се преустанови уличното осветление на територията на Община Хисаря във всички населени места от 23:00 ч. до 04:00 ч. Заповедта влиза в сила 01.02.2022г. до нейното отменяне. Заповедта да се сведе […]

28ян.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

Забранява се пашата на селскостопански животни през 2022 г. в посочените по долу отдели и подотдели от горски територии – държавна и общинска собственост в землищата на населените места от териториалния обхват на община Хисаря.

26ян.

Разрешително “ за водовземане от минерална вода от находище „Хисаря“ КЕИ „Банчето-Миромир“

На основание: Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона зa водите, община Хисаря информира населението за изменение на Разрешително № 31610090/25.01.2016 г. с Решение № РР-4486/19.01.2022 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за водовземане от минерална вода – изключителна […]

25ян.

Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Хисаря

Община Хисаря обявява конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. I. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави; 2.  Да не […]

25ян.

Разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 122, кв. 10 по плана на с. Беловица

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-54/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 14, взето с Протокол […]

25ян.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 10, взето с Протокол […]

25ян.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за участието на ПИ 267 в УПИ I-267, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № […]

24ян.

Решения, взети с Протокол N 30 на заседание на Общински съ� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.