28ян.

Ползване на уличното осветление на територията на Община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1  и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: Да се преустанови уличното осветление на територията на Община Хисаря във всички населени места от 23:00 ч. до 04:00 ч. Заповедта влиза в сила 01.02.2022г. до нейното отменяне. Заповедта да се сведе […]

28ян.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

Забранява се пашата на селскостопански животни през 2022 г. в посочените по долу отдели и подотдели от горски територии – държавна и общинска собственост в землищата на населените места от териториалния обхват на община Хисаря.

26ян.

Разрешително “ за водовземане от минерална вода от находище „Хисаря“ КЕИ „Банчето-Миромир“

На основание: Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона зa водите, община Хисаря информира населението за изменение на Разрешително № 31610090/25.01.2016 г. с Решение № РР-4486/19.01.2022 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за водовземане от минерална вода – изключителна […]

25ян.

Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Хисаря

Община Хисаря обявява конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. I. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави; 2.  Да не […]

25ян.

Разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 122, кв. 10 по плана на с. Беловица

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-54/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 14, взето с Протокол […]

25ян.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 10, взето с Протокол […]

25ян.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за участието на ПИ 267 в УПИ I-267, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № […]

24ян.

Решения, взети с Протокол N 30 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.01.2022 г.

Протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, състояло се на 18.01.2022 год.

21ян.

Открит конкурс, възлагане на дейности в горските територии: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“

На основание във връзка чл. 3, ал.1, т.1, чл.10, ал.1, т.18 и чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение […]

21ян.

Проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 77270.139.374, 77270.139.82, 772720.139.517 и 77270.1.41, м. „Пловдивски път-03” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите лица по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 12, взето с Протокол № 2 от 13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-1489/29.11.2021 г. […]

21ян.

Проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за УПИ I-6 и УПИ II-6 (ПИ 6)

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-849/11.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 11, взето с Протокол […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.