28ян.

Ползване на уличното осветление на територията на Община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1  и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: Да се преустанови уличното осветление на територията на Община Хисаря във всички населени места от 23:00 ч. до 04:00 ч. Заповедта влиза в сила 01.02.2022г. до нейното отменяне. Заповедта да се сведе […]

28ян.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

Забранява се пашата на селскостопански животни през 2022 г. в посочените по долу отдели и подотдели от горски територии – държавна и общинска собственост в землищата на населените места от териториалния обхват на община Хисаря.

26ян.

Разрешително “ за водовземане от минерална вода от находище „Хисаря“ КЕИ „Банчето-Миромир“

На основание: Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона зa водите, община Хисаря информира населението за изменение на Разрешително № 31610090/25.01.2016 г. с Решение № РР-4486/19.01.2022 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за водовземане от минерална вода – изключителна […]

25ян.

Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Хисаря

Община Хисаря обявява конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. I. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави; 2.  Да не […]

25ян.

Разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 122, кв. 10 по плана на с. Беловица

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-54/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 14, взето с Протокол […]

25ян.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 10, взето с Протокол […]

25ян.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за участието на ПИ 267 в УПИ I-267, кв. 25 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № […]

24ян.

Решения, взети с Протокол N 30 на заседание на Общински съ 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.