21ян.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и определяне на застрояване с ПУП-ПЗ за ПИ 1720, кв. 43 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува нов УПИ II -1720

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05- Решение № 149, взето с Протокол № 35/02.12.2021 г. на ЕСУТ при Община […]

17ян.

Дневен ред за дистанционно, присъствено заседание на 18.01.2022 год. от 13.00 часа на Общински съвет Хисаря

Дневен ред за дистанционно, присъствено заседание на 18.01.2022 год. от 13.00 часа 1. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-П-356/16.12.2021 г. от Пенчо Тодоров Шапков, Даниела Тинкова Карапеткова и Ива Златанова Ботева чрез пълномощник Пенчо Тодоров Шапков за допускане на изработване на ПУП – […]

17ян.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХИСАРЯ“

Община Хисаря, в качеството си на партньорска организация, продължава изпълнението на дейностите по договор BG05FMOP001-5.001-0053- C05, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001”3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или […]

14ян.

Допуснат за съобщаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1933, кв. 23, по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-941/05.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 3, взето с Протокол […]

12ян.

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА „Децата веднага и спокойно овладяват щастието, тъй като те самите по своята същност са радост и щастие“  /Виктор Юго/. Те са нашето послание към бъдещето. Повече от 6 милиона деца по света са заченати и родени след инвитро оплождане.  Инвитро […]

10ян.

Проект за ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нова кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване за УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 371, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 152, взето с Протокол № 36/09.12.2021 […]

07ян.

ПУП – Специализирана план – схема и ПУП – Парцеларен план на трасе за нов довеждащ водопровод PE-HD Ф 110 и нова напорна канализация HDPE Ф 315 за захранване на УПИ І-77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 371, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 153, взето с Протокол № 36/09.12.2021 […]

06ян.

План за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5, местност Читашки ливади – 02, по КККР за землището на гр. Хисаря

Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е допуснат проект на ПУП – парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5, местност Читашки ливади […]

05ян.

Годишен план за работа на общинския съвет през 2022 г.

Приет с Решение № 490, взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 14.12.2021 г. Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.