28фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-274 и УПИ XVI-274, кв. 12 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

  На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-1047/13.12.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 27, взето с […]

24фев.

Кампанията „Подай ръка-сбъдни мечта“ продължава и през месец март

„Баба Марта бързала, мартенички вързала, върза на дечицата мартенички чудни с ресни червени да са ранобудни, да растат засмени. По-лесно е да направим нещо малко, но за друг, по-лесно е да бъдем заедно. Ще можеш ли и ти?“. Благотворителната кампания  за събиране на средства […]

24фев.

Пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд 2022г.

Пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд 2022г. Срок за подаване на заявления 2022 г. Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система […]

22фев.

Конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН Хисаря

Със Заповед № РД-05-150 от 22.02.2022г. на кмета на община Хисаря, издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинска администрация […]

19фев.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 520 (УПИ ІХ-324), кв. 87 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря

  На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР […]

19фев.

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

19фев.

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

18фев.

Извънредно ОНЛАЙН заседание на 22.02.2022 год. от 18.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с […]

18фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1486, кв. 60 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-749/07.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 2, взето с […]

18фев.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и определяне на застрояване с ПУП-ПЗ за част от ПИ 1234 и УПИ V-123, кв. 64 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня

На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-40/14.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 4, взето с Протокол […]

18фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 299 (УПИ IX–249), кв. 40 по плана на с. Мътеница

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, предписание № […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.