17фев.

Резултати от провеждането на втори етап – „събеседване с допуснатите кандидати” на обявен конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН – Хисаря

Днес, 10.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе втори етап „събеседване с допуснатите кандидати” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната […]

16фев.

Допуснат за съобщаване проект за ПУП – Парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 372, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 5, взето с Протокол № 1/06.01.2022 […]

15фев.

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 68967.722.13, м. Бялата глина по КККР на с. Старо Железаре

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

15фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 215021-за винарска изба и дестилерия, призводствени дейности и обществено обслужване

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Заповед № РД-05-873/19.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 18, взето с Протокол № […]

15фев.

Разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението за къща за гости на поземлен имот с идентификатор 77270.47.323 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря

На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на […]

15фев.

Разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1372 и ПИ 1373, кв. 47 по плана на гр. Хисаря

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на […]

14фев.

Класиране в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201.

Обявявам класирането в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201. І-во място – “ЗАХИР” ЕООД с предложена цена за обект №2201 в размер на 28 525,40 (двадесет и осем хиляди […]

13фев.

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА Ние вярваме, че с добри дела можем да променяме света, в който живеем. На 12-ти февруари 2022г. в град Хисаря стартира кампания „Подай ръка- сбъдни мечта“. Целта на кампанията е да се съберат средства за финансова помощ на семейство или […]

10фев.

Подай ръка-сбъдни мечта

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА Ние вярваме, че с добри дела можем да променяме света, в който живеем. Уважаеми съграждани и гости на град Хисаря. Знаем, че тези седмици са много трудни не само за нашата община, но и за цялата ни страна, но вярваме, […]

09фев.

Одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел […]

09фев.

Допуснат за съобщаване проект за изменение на ПУП-ПР и проект на ПУП-ПЗ за УПИ IV-502, кв. 21 по плана на с. Михилци

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-851 от 11.10.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 17, взето […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.