26май

Днес, 26 май, внезапно ни напусна нашият скъп приятел и колега Нено Жутев.

25май

Решения взети с Протокол № 34 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 17.05.2022 г.

25май

Решение № 69, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 91-00-154/05.05.2022 г. от Рада Кунова Човалджийска и Данчо Петков Човалджийски за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1328, кв. 55 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2, […]

25май

Решение № 67, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-132-(3)/04.05.2022 г. от „МОТИВА СУПЕРФУУДС“ ЕООД, ЕИК 205457670, представлявано от  Управителя Миле Христов Аджаров за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ., ХІІІ-общ., ХІV-общ., ХV-общ., ХVІ-общ. и ХVІІ-общ. в кв. 97 по плана на с. Паничери

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ и Решение № 67, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление […]

25май

Решение № 62, взето с Протокол № 12 от 12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-М-74/28.02.2022 г. от Мария Петрова Упинова за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-103 (ПИ с идентификатор 77270.501.3067), кв. 18 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Заповед № РД-05-998/25.11.2021 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 62, взето с […]

25май

Решение № 65, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 26-00-514/12.05.2022 г. от  “КОРЕКТ – ДЖЕЛЕПОВ” ЕООД

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-259/13.04.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Становище № 16-00-9214/29.11.2016 г. на […]

25май

Решение № 64, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-И-18/12.05.2022 г. от Йовко Славов Топалски за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 5, кв. 1а по плана на с. Мътеница

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-55/21.01.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 64, взето с Протокол […]

25май

Решение № 70, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 94-00-Г-88/09.05.2022 г. от Георги Здравков Брънзов за разрешаване на изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-245 и УПИ ХІІ-245 в кв. 37 по плана на с. Черничево

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на чл. 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 70, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. […]

25май

Решение № 66, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-В-96/28.04.2022 г. от Васил Петков Петков за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-753/08.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 66, взето с Протокол […]

25май

Решение № 68, взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по преписка № АУ14-5(8)/17.03.2022 г. на МРРБ и заявление вх. № 26-00-124/01.02.2022 г. от „Булсън Дивелопмънт“ ЕООД

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 113, ал. 6 от ЗУТ, Решение № 68, взето […]

25май

Решение № 71 взето с Протокол № 12/12.05.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-486/04.05.2022 г. от Астер Груп ООД

На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 1/03.02.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.