30юни

Услугата „Топъл обяд“ с удължен срок

Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19 Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация…

29юни

Стартира “Лятна академия за децата на Хисаря” 2022г.

Мили деца и родители, щастливи сме да ви съобщим, че за осма поредна година в град Хисаря ще стартира Лятната превантивна програма на МКБППМН към Община Хисаря/Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /- „Лятна академия – Хисаря“ 2022г. Каним […]

29юни

Решения взети с Протокол № 35 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 21.06.2022 г.

28юни

Съобщение за водовземане на минерални води

28юни

29.06.2022 г. | Дезинсекция и дезакаризация на зелените площи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че […]

21юни

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”.

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В […]

20юни

Дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма с вх.№ 16-00-14 / 16.06.2022 г. и вх. №16-00-15/16.06.2022г. Общинска администрация Хисаря […]

20юни

Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 21.06.2022 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местн 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.