26сеп.

Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община […]

23сеп.

Дневен ред за   извънредно заседание на Общински съвет Хисаря на 27.09.2022 г.

23сеп.

Заповед №РД-05-737  гр. Хисаря 16.09.2022г. 

На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната aдминистрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10 Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Хисаря О П Р Е Д Е Л Я М Маршрути за преминаване на селскостопански […]

21сеп.

Публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година

Община Хисаря, в изпълнение Решение № 604 от 19.07.2022г. на Общински съвет Хисаря,  ще проведе на 12.10. 2022г. от 9:30 ч. в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година на останалите […]

21сеп.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                                                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА                              от избирателните списъци в изборите за                            народни представители на 2 октомври 2022 г.                                         (чл.39, ал.1 ИК)                                         (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)      Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ      секция № 001                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ      […]

21сеп.

Обучение на членовете на Секционните избирателни комисии

      Уведомяваме Ви, че обучението на членовете на Секционните избирателни комисии в община Хисаря ще се проведе на 29.09.2022 г. от 14:00 часа в залата на Битовия комбинат с. Старосел и на 29.09.2022 г. от 17:30 часа в Народно читалище „Иван Вазов“ гр. Хисаря. […]

20сеп.

10.10.2022 г. – публични явни търгове за продажба

20сеп.

Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 отЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа напредставените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. заследните землища на територията на Община Хисаря:с.Черничево; с.Михилци; с. М 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.