ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 304/16.02.2021г., Решение № 376/22.06.2021г., Решение № 395/20.07.2021 г. и заповед № РД-05-676/09.08.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 26.08.2021 година от 11.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна  цена  в лева
1 Поземлен имот 03589.56.102 с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК, НТП – нива, категория 41119815 678.00 без ДДС
2Поземлен имот 69016.353.69  с. Старосел, м. ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА  НТП – нива, категория 6345320442 838.00 без ДДС
3Поземлен имот 52088.86.102,  с. Ново Железаре, м. СЕЛСКА КОРИЯ  НТП – нива, категория 4493870  653 983.00 без ДДС
4Поземлен имот 48564.11.3  с. Михилци, м . СРЕДОКА НТП – нива, категория 64499561 553.00 без ДДС
5Поземлен имот 77270.65.912 гр. Хисаря, м. СИВИЯ ГЕРАН -03 НТП –  из.орна земя, категория 717782 045.00 без ДДС
6УПИ IV-4052, кв. 112 по КРП на гр. Хисаря – арх. резерват835.7186 960.00 с ДДС

            Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС за всеки обект до 12.00 часа на деня предхождащ търга.

Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга.

Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря.

Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търгове ще се проведат на 02.09.2021 г.  на същото място и час.



Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.