В изпълнение на Заповед на Кмета на община Хисаря и Решения на Общински съвет, ще се проведат на 28.06.2022 г. от 13:00 часа в заседателната зала на администрацията, бул. „Генерал Гурко“ № 14, публични явни търгове за:

Продажба на:

Описание на имотаПлощ кв. м.Начална тръжна цена в лв.
УПИ I – 361, жил. стр., кв. 29 по КРП на  с. Мътеница379860 660.00
УПИ IV – 363, жил. стр., кв. 29 по КРП на с. Мътеница9146146 076.00
ПИ 69016.215.18, с. Старосел103273.00
УПИ I – жил. застр., кв. 5а по КРП на с. Беловица10 240171 300.00

Отдаване под наем на:

Описание на имотаПлощ кв. м.Наемна цена в лв.  без ДДС
ПИ 81030.500.3, с. Черничево, НТП – нива, местност Извора-потока7666Годишен наем 384.00
Самостоятелен обект – кафене, находящ се на 1ви етаж от сграда в УПИ VI – кметство, поща, култ. дом, кв. 24 по КРП на с. Красново82Месечен наем  155. 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.