В изпълнение на Заповед на Кмета на община Хисаря и Решения на Общински съвет, ще се проведат на 28.06.2022 г. от 13:00 часа в заседателната зала на администрацията, бул. „Генерал Гурко“ № 14, публични явни търгове за:

Продажба на:

Описание на имотаПлощ кв. м.Начална тръжна цена в лв.
УПИ I – 361, жил. стр., кв. 29 по КРП на  с. Мътеница379860 660.00
УПИ IV – 363, жил. стр., кв. 29 по КРП на с. Мътеница9146146 076.00
ПИ 69016.215.18, с. Старосел103273.00
УПИ I – жил. застр., кв. 5а по КРП на с. Беловица10 240171 300.00

Отдаване под наем на:

Описание на имотаПлощ кв. м.Наемна цена в лв.  без ДДС
ПИ 81030.500.3, с. Черничево, НТП – нива, местност Извора-потока7666Годишен наем 384.00
Самостоятелен обект – кафене, находящ се на 1ви етаж от сграда в УПИ VI – кметство, поща, култ. дом, кв. 24 по КРП на с. Красново82Месечен наем  155.00

Тръжна документация се закупува от касата на Общината при цена 100 /сто/ лв. с ДДС за имотите за продажба и 50 /петдесет/ лв. с ДДС за имотите за отдаване под наем до 12:00 часа на деня предхождащ търга.

Оглед се извършва срещу документ за закупена документация и заявка до 14:00 ч. на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметката на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря.

Заявления за участие се подават в Информационния център до 17:00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търгове ще се проведат на 05.07.2022 г. На същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...