Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация град Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено от Директора на БД-ИБР Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 31530555/23.04.2020г. Титуляр на Разрешителното: „Берже Тракия” ЕООД, […]