В изпълнение на проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” на Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативната програма „Региони в растеж” […]