03юни

Информация за плащания по СЕБРА за 2019 и 2020 м. Май

03юни

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2020 Г.

Подготвеният проект за бюджет е разработен при спазване на приетите от Министерски съвет основни допускания по отношение на данъчно-осигурителната политика, на базата на заложените в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година параметри (обнародван в Държавен вестник брой 100/20.12.2019 година). Разработеният […]

28май

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Утвърдил: /п / Инж. Пенка Ганева Кмет на община Хисаря Утвърдени със Заповед № РД-05-411/28.05.2020г.    ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

28май

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ Кметът на община Хисаря не е длъжен да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много […]

28май

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП

За периода от 01.01.2019г. до 28.05.2020г. няма информация предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

28май

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ ЗА 2019/2020/2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ ЗА 2019/2020/2021 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019/20/21 г. Инициатор Брой постъпили заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане […]

28май

СПИСЪК ПО ЧЛ.15, AЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ В КОИТО Е ДОСТЪПНА

СПИСЪК-КАТЕГОРИИ-ИНФО-ПОДЛЕЖАЩИ-НА-ПУБЛИКУВАНЕ Списък на категориите информация, подлежаща на  публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Хисаря и форматите, в които е достъпна

02май

Контакти за предоставяне на информация

Работно време:8.00 – 17.00 часа всеки работен ден Пощенски адрес:гр. Хисаря, област Пловдив бул. „Генерал Гурко” № 14 тел.: 03337/6-21-80 Електронна поща: [email protected]

01май

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНА И СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Отдел  „Административно обслужване” е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление. Решенията за предоставяне или за отказ на обществена информация взема 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.