11май

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

На основание чл.5а, ал,1 от Закона за администрацията и чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване /НАО/ като съобразих разпоредбите на Административно процесуалния кодекс /АПК/ за въвеждане на комплексно административно обслужване, Наредба за Административния регистър /НАР/, чл.2 от Наредбата за обмена на документи в […]

12окт.

Вътрешни правила за използване и съхранение на печатите, неразделна част от Заповедта

12окт.

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител

10сеп.

Вътрешни правила за управление на измененията в информационните и комуникационните системи

10сеп.

Политика за взаимоотношенията с трети страни в Общинска администрация Хисаря

09сеп.

Амортизационна политика на Община Хисаря

09сеп.

Счетоводна политика на Община Хисаря

13авг.

Вътрешни правила за класификация на информацията на Общинска администрация Хисаря

13авг.

Политика за мрежова информационна сигурност

04авг.

Правилник за вътрешния трудов ред

28май

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.