11май

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

На основание чл.5а, ал,1 от Закона за администрацията и чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване /НАО/ като съобразих разпоредбите на Административно процесуалния кодекс /АПК/ за въвеждане на комплексно административно обслужване, Наредба за Административния регистър /НАР/, чл.2 от Наредбата за обмена на документи в […]

12окт.

Вътрешни правила за използване и съхранение на печатите, неразделна част от Заповедта

12окт.

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител

10сеп.

Вътрешни правила за управление на измененията в информационните и комуникационните системи

10сеп.

Политика за взаимоотношенията с трети страни в Общинска администрация Хисаря

09сеп.

Амортизационна политика на Община Хисаря

09сеп.

Счетоводна политика на Община Хисаря

13авг.

Вътрешни правила за класификация на информацията на Общинска администрация Хисаря

13авг.

Политика за мрежова информационна сигурност

04авг.

Правилник за вътрешния трудов ред

28май

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена инфирация