16май

Харта на клиента

ПРАВО НА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ/Европейски кодекс за добро поведение на администрацията/ Всеки човек има право да получи от институциите и органите на Съюза справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване. 1. Това право включва:– правото на всеки човек да бъде изслушан, преди срещу […]

11май

Вътрешни правила за прилагане на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и процедиране при констатиране на нарушения в Община Хисаря

05май

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от Общинска администрация Хисаря

29апр.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси

28апр.

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този кодекс определя правилата за етично поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба.Чл. 2. Дейността на служителите в […]

05апр.

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Хисаря

16ян.

Устройствен правилник на общинска администрация Хисаря

16ян.

Правилник за вътрешния трудов ред

04ное.

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения

08ян.

Статут на вътрешния одитор

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият статут описва същността и ролята на вътрешния одит, правомощията и отговорностите на вътрешния одитор и ръководството на Община Хисаря по отношение на дейността по вътрешния одит, както и взаимоотношенията между тях. Същият е актуализация на съществуващия статут подписан от предходното ръководство на […]

09мар.

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите вътрешни правила регламентират организацията на дейността по приемане и отчитане на сигнали, жалби и препоръки от граждани и юридически лица в Община Хисаря.Чл. 2. Дейностите по настоящите правила включват: приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...