25окт.

Решения взети с Протокол № 39 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.10. 2022 g.

reshenie-37 Решения взети с Протокол № 39 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.10. 2022 g.

13окт.

Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 18.10.2022 г.

05окт.

Решения взети с Протокол № 38 на извънредно заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 27.09.2022 г.

23сеп.

Дневен ред за   извънредно заседание на Общински съвет Хисаря на 27.09.2022 г.

08сеп.

Решения взети с Протокол № 37 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 30.08.2022 г.

25авг.

Заседания – Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 30.08.2022г

29юли

Отчет на Общински съвет Хисаря за I полугодие на 2022 г.

29юли

Решения взети с Протокол № 36 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 19.07.2022 г.

13юли

Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 19.07.2022г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и […]

29юни

Решения взети с Протокол № 35 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 21.06.2022 г.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.