27май

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-438 (ПИ 438), кв. 27 по плана на с. Старосел

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение № 49, взето с Протокол № 5/21.01.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-86/05.02.2020 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 43, взето с Протокол № 11/21.05.2020 г. […]

27май

Проект за План-схема на улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 100, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря, Заповед № РД-05-365 от 11.05.2018 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № […]

27май

Проучване и проектиране на комплексен проект

На основание член 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 100, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря по преписка вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров за разрешаване на изработване […]

07апр.

Програма на дейността по намаляване на риска на работните места в община Хисаря

Съгласно Наредба № 5/11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, и в съответствие с Наредба № РД -07-2/16.12.2009 г. за условията и реда на провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване […]

27мар.

Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 819, взето с Протокол № 84/29.08.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 16, взето с протокол № 5/06.02.2020 […]

27мар.

Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в У ПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето с протокол № 84 от 29.08.2019 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, Решение № 15, взето с […]

27мар.

ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод РЕ-HD Ф 90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето с Протокол № 84/29.08.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 14, взето с протокол № 5/06.02.2020 […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...