23юли
0

открит конкурс

  З А П О В Е Д № РД-05-508 Град Хисаря, 23.07.2015г На основание чл. 95, ал.1 от ЗГ ,чл.10 ал.1 т.1и т.3 и чл. 12 ал.1 и чл. 15 ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности […]

22Дек.
0

Общински план за развитие 2014-2020

ИЗТЕГЛИ :  Дата на качване : 16.09.2014 год . Актуализация : 22.12.2014 год .

23апр.
0

Анкети ОПР

Анкети по проект – Подобряване процеса на разработване и реализиране на общински политики :

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup